Skip to content Skip to navigation

Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици

TitleВизантийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2002
AuthorsПопов, Г
EditorГюзелев, В, Милтенова, А
Book TitleСредновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications
Pagination397–406
PublisherГутенберг
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПопов2002
Subscribe to Syndicate