Skip to content Skip to navigation

Химнографското творчество на Климент Охридски

TitleХимнографското творчество на Климент Охридски
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1989
AuthorsПопов, Г
Book TitleВтори международен конгрес по българистика. Доклади
Volume21. Кирилометодиевистика. Симпозиум
PublisherБАН
Place PublishedСофия
KeywordsКлимент Охридски; старобългарска литература; старобългарски писатели; химнография
Citation KeyПопов1989a
Subscribe to Syndicate