Skip to content Skip to navigation

Аористните форми на тематичните глаголи с инфинитивна основа на съгласна във Ватиканския палимпсест

TitleАористните форми на тематичните глаголи с инфинитивна основа на съгласна във Ватиканския палимпсест
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsМъжлекова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume26
Issue1
Pagination93–112
Citation KeyМъжлекова2002
Subscribe to Syndicate