Skip to content Skip to navigation

Мястото на новооткритите листове от Синайския евхологий сред другите текстове от ръкописа. Филологически и литургически анализ на молитвите от денонощния богослужебен цикъл

TitleМястото на новооткритите листове от Синайския евхологий сред другите текстове от ръкописа. Филологически и литургически анализ на молитвите от денонощния богослужебен цикъл
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsМинчев, Г
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume17
Issue1
Pagination21–36
Citation KeyМинчев1993
Subscribe to Syndicate