Skip to content Skip to navigation

Употребата на предлог отъ в подчинителни словосъчетания и на безпредложна конструкция с глагол плънити вместо родителен падеж в езика на Бдинския сборник от 1360 г

TitleУпотребата на предлог отъ в подчинителни словосъчетания и на безпредложна конструкция с глагол плънити вместо родителен падеж в езика на Бдинския сборник от 1360 г
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsКостов, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume25
Issue3
Pagination105–112
Publication Languagebul
Citation KeyКостов2001
Subscribe to Syndicate