Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Костов, Кирил  [Clear All Filters]
1993
Костов, К., 1993. Още веднъж за личните и фамилни имена от цигански произход в българската ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), pp.133–136.
Subscribe to Syndicate