Skip to content Skip to navigation

Контактни синоними в съчиненията на Петър Богдан Бакшич, Филип Станиславов и Кръстьо Пейкич

TitleКонтактни синоними в съчиненията на Петър Богдан Бакшич, Филип Станиславов и Кръстьо Пейкич
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsИванова, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue4
Pagination101–110
Citation KeyИванова1998
Subscribe to Syndicate