Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Иванова, Найда  [Clear All Filters]
1981
Иванова, Н., 1981. Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.58–62.
Subscribe to Syndicate