Skip to content Skip to navigation

Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней

TitleДва неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1971
AuthorsИванова-Константинова, К
EditorДинеков, П
Book TitleКонстантин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му
Pagination341–365
PublisherБАН
Publication Languagebul, chu
Citation KeyИванова-Константинова1971
Subscribe to Syndicate