Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за дублетността в книжовния старобългарски език

TitleКъм въпроса за дублетността в книжовния старобългарски език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsДограмаджиева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume4
Issue2
Pagination52–62
Citation KeyДограмаджиева1980
Subscribe to Syndicate