Skip to content Skip to navigation

Старобългарското химнографско наследство в светлината на едно ново откритие

TitleСтаробългарското химнографско наследство в светлината на едно ново откритие
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsДобрев, И
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume11
Pagination122–128
Keywordsрецензии
Notes

Рецензия за Попов, Г., 1985. Триодни произведения на Константин Преславски, София: БАН.

Citation KeyДобрев1987
Subscribe to Syndicate