Skip to content Skip to navigation

Критериите за насоката на субординацията между членовете на граматическите опозиции

TitleКритериите за насоката на субординацията между членовете на граматическите опозиции
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsГерджиков, Г
JournalСъпоставително езикознание
Issue1
Pagination57-85
Publication Languagebul
Citation KeyГерджиков1999
Subscribe to Syndicate