Skip to content Skip to navigation

Семантични и синтактични особености на префигираните глаголи с прономинален елемент в български

TitleСемантични и синтактични особености на префигираните глаголи с прономинален елемент в български
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsВлахова, Р
Book TitleЕзиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст. дфн Йордан Пенчев Пенчев
Pagination320 – 329
PublisherАртграф
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyВлахова2006b
Subscribe to Syndicate