Skip to content Skip to navigation

Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език

TitleСтруктурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsВлахова, Р
JournalГодишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies
Volume88
Pagination5–28
Publication Languagebul
Citation KeyВлахова2005
Subscribe to Syndicate