Skip to content Skip to navigation

Към българската паралингвистика

Title Към българската паралингвистика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsВиденов, М
JournalГодишник на СУ „Кл. Охридски“, Факултет по славянски филологии
Volume72
Issue1
Pagination6 – 93
Citation KeyВиденов1982a
Subscribe to Syndicate