Skip to content Skip to navigation

Трета конференция по съпоставително езико- знание в Лайпциг (немски език в съпоставка със славянските езици)

TitleТрета конференция по съпоставително езико- знание в Лайпциг (немски език в съпоставка със славянските езици)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsБучуковска, А
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume3
Issue1
Pagination84–87
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБучуковска1978
Subscribe to Syndicate