Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Бучуковска, Антония  [Clear All Filters]
1985
Бучуковска, А., 1985. Библиография на трудовете на Текла Сугарева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(6), p.43.
1978
Бучуковска, А., 1978. Трета конференция по съпоставително езико- знание в Лайпциг (немски език в съпоставка със славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.84–87.
Subscribe to Syndicate