Skip to content Skip to navigation

Слово, произнесено на тържествено събрание, посветено на 85-год. от рождението на чл.-кор. проф. Любомир Андрейчин и 53-год. от създаването на Института за български език

TitleСлово, произнесено на тържествено събрание, посветено на 85-год. от рождението на чл.-кор. проф. Любомир Андрейчин и 53-год. от създаването на Института за български език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsАндрейчин, Д
JournalБългарска реч
Volume1
Issue3
Pagination8–9
Citation KeyАндрейчин1995
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate