Skip to content Skip to navigation

Тома Томов

Департамент „Средиземноморски и източни изследвания”, Нов български университет

доц. д-р Тома Томов е щатен преподавател в департамент „Средиземноморски и източни изследвания” на Нов български университет от 2006 г. Основател и ръководител на пътуващия семинар „Византийският Константинопол”. Провежда in situ научни изследвания на византийските паметници в Истанбул.

Основните му научни и практико-приложни приноси са в областта на историята, епиграфиката, топографията и картографията на византийската столица Константинопол. Автор е на множество научни публикации от областта на историята, топографията и картографията на византийската столица Константинопол. Сред тях са монографиите: “Константинопол и Руската колония (до 1204 г.)”(2008); “Византия – позната и непозната” (2012); Ключ 1013 г. (2015) и статиите: “New information about Cristoforo Buondelmonti`s drawings of Constantinople”, Byzantion 66/2 (1996), 431-453; в съавторство с Dr Annetta Ilieva, “The shape of the market: mapping the Book of the Eparch”, Byzantine and Modern Greek Studies 22 (1998), 105-116; “The last column in Constantinople”, Byzantinoslavica 59/1 (1998), 81-91; “Was Boris Kalamanovic Burried in the Church of St. Plato at Constantinople”, Byzantion 73/2 (2003), 510-529; “Обликът на пазара в Константинопол” в: Сборник в чест на 70 годишнината на акад. В. Гюзелев, С., 2006, 733-755; “Един патриаршески графит от храма Св. София в Константинопол”, - В: Сборник в чест на 60-годишнината на проф. П. Ангелов (София, 2012), 227-230; “Once again about the Christ Passion relics in Hagia Sophia, Constantinople”, Byzantinoslavica 71/2 (2013), 259-277; “Four Scandinavian’ signs in Hagia Sophia”, Byzantine and Modern Greek Studies, 38/2 (2914), 168-184;“In the year 1397” Bulgaria Medievalis 6 (2015), 171-181; „Един графит за престъпление и покаяние от „Св. София“ в Константинопол“, Paleobulgarica 38/3 (2014), 61-73; „Три надписа-графити от храма „Св. София“ в Константинопол”, Paleobulgarica 39/2 (2015), 94-109.