Skip to content Skip to navigation

Мирена Пацева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Д-р Мирена Пацева е доцент в катедрата Български език като чужд на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава Фонетика и лексикология, Българска фразеология, Когнитивна антропология, Антропологична лингвистика и Етносемантика. Научните й интереси са в областта на фонетиката, лексикологията, когнитивната антропология и антропологичната лингвистика.

Библиографски записи в Libri Slavici: