Skip to content Skip to navigation

Стефанка Фетваджиева-Абазова

Катедра Български език, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Стефанка Фетваджиева-Абазова е преподавател в Катедрата по български език и литература към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Води занятия по езикова култура, лексикология и морфология на българския език. Научните й интереси са в областта на социалната психология на езика, социолингвистиката, лексикологията и морфологията.

Библиографски записи в Libri Slavici: