Skip to content Skip to navigation

Изучаване на националния манталитет върху езиков материал : опит за разширяване на предмета на съпоставителното езикознание

TitleИзучаване на националния манталитет върху езиков материал : опит за разширяване на предмета на съпоставителното езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsЛегурска, П
JournalЧуждоезиково обучение
Volume3
Pagination3 – 9
Publication Languageeng
Citation KeyЛегурска2000
Subscribe to Syndicate