Skip to content Skip to navigation

Критерии и показатели за сегментиране на телевизионната аудитория

TitleКритерии и показатели за сегментиране на телевизионната аудитория
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsКатранджиев, Х
JournalНаучни трудове на УНСС
Volume2
Pagination143–184
Publication Languagebul
Citation KeyКатранджиев2005
Subscribe to Syndicate