Skip to content Skip to navigation

Културата като цел и съдържание на съвременното обучение по български език

TitleКултурата като цел и съдържание на съвременното обучение по български език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsДимчев, К
JournalLiterNet
Number№ 12 (145) / 04.12.2011
Publication Languagebul
Citation KeyДимчев2011
Subscribe to Syndicate