Skip to content Skip to navigation

Познанието в езика на българите : Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността

TitleПознанието в езика на българите : Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността
Publication TypeBook
Year of Publication2004
AuthorsБуров, С
PublisherФабер
Publication Languageeng
KeywordsБългарски език - семантика; Български език - части на речта; Език и мислене
Abstract

В книгата се изследва отношението между концептуалната и езиковата категоризация на предметите като когнитивен процес, отразен в граматичните класове и категории на съществителните имена в съвременния български език. В книгата се разработват две основни теми: темата за отношението между концептуалната и езиковата категоризация на предметите, разглеждано като когнитивен процес, отразен в граматичните класове на българските съществителни имена, и темата за семантичното взаимодействие и йерархията на именните граматични котегории род, число и определеност/неопределеност.

Citation KeyБуров2004
Subscribe to Syndicate