Skip to content Skip to navigation

Увод на редакторите – лято 2012

Летният брой на Littera et Lingua за 2012 г. представя две научни конференции, организирани във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През пролетта на 2012 г. се проведоха Единадесетите славистични четения (19-22 април), а темата на научния форум бе „Време и история в славянските езици, литератури и култури”. В Littera et Lingua избрахме четири от текстовете, представени на научната конференция, и обединени в своя изследователски поглед към връзките между културната памет на художествения текст и неговите рефлексии на времето. В началото на 2013 г. предстои издаването на сборник с одобрените за печат доклади от Единадесетите славистични четения.

Втората част на броя съдържа статиите, представени на юбилейната конференция на тема „Проф. Цветана Романска и ст. преп. Антонина Афанасиева-Колева – изследователска и педагогическа диря в българската фолклористика” (02.12.2011 г.). Участниците в нея са ученици и последователи на двете български фолклористки. Целта на конференцията е представянето на извършената работа по проект №4/2011 г. по НИД на ФСФ „Изследванията по славянска етнография и фолклор във ФСФ, осъществени до 1990 г. от студенти и дипломанти под ръководството на проф. Цв. Романска и ст. преп. А. Афанасиева-Колева. Резултати от събирателската и кръжочна дейност”. Освен проучването на архивните единици в Катедрата по славянско езикознание конференцията отделя разкрива историята на академичните дисциплини „Фолклор”, „Антропология” и „Етнология” в аудиториите на българските висши училища в цялата страна. 

През лятото Littera et Lingua имаше своя гост-редактор – доц. М. Младенова, на която изказваме нашата благодарност.

Ренета Божанкова, Добромир Григоров