Skip to content Skip to navigation

Една конференция на европейско равнище, проведена в България

Една конференция на европейско равнище, проведена в България

Татяна Ангелова (Софийски университет)


Третата международна конфернция на тема: "Езикът — средство за образование, наука и професионална реализация" се проведе във Варна, 10-12 юн 2004 г. и беше организирана и осъщствена от Медицинския университет във Варна благодарение на офицалнитв спонсори и оказаното съдействие от следните институции и фирми:

180 участници от различни страни изнесоха близо 150 доклада в една важна перспективна област на лингвистката, която в най-висока степен отговаря на нуждите на съвременния свят. Този международен форум фокусираше научни изселдвания с висока практическа приложимост в областите:

  1. Чужд език и научно развитие
  2. Професионална реализация и бизнес чрез чужд език
  3. Качество на езиковото обучение
  4. Лингвистични, социолингвистични, психолингвистични и културологични аспекти на спецализираното езиково обучение
  5. Нови технологии, стратегии и подходи в специализираното езково обучение

Актуални и многообразни акценти в съвременното езиково обучение бяха поставени в изнесените пленарни доклади.

Пленарни доклади изнесоха, както следва:

  • Радка Влахова (Софийски университет, ФСлФ, България). Езикът — предизвикателства на идентичност, интеграция и реализация
  • Rosemarie Buhlmann (Göthe Institut, München). Bestimmungsfaktoren erfolgreichen Präsentierens und Verhandelns im internationalen Kontext
  • James Hollenbeck (Indiana University, USA). Technology as a Tool to Enhance Learning in the Multilingual Science Classroom
  • Geoff Tranter (WBT Weiterbilduns-Testsysteme GmbH, Frankfurt am Main). The Significance of the Common European Framework of Reference for Teaching and Testing Purposes
  • Мария Стойчева (Софийски университет, ФКНФ, България). Българският модел на Европейския езиков портфейл за професонални цели

Изнесените доклад отразяваха най-новите търсения на спецалистите по езиково обучение в България, Европа и САЩ. В текстовете се представяха идеи, които се превърнаха в отправна точка за продуктивни дискусии относно това какви процедури са адкватни за оценяване на напрeдъка в използването на езика като средство за образование, научно израстване и професионална реализация; използване на съвременни технологии в езиковото обучение, както и разискване и търсене на решения за оценяване на качеството в езковото обучение. Научните контакти естествено прерастваха в човешко общуване, във взаимно опознаване в типично за филолозите поведение на хора, за които езикът и комуникацията са ценности. Изключително важна роля в този процес имаха така наречените социалните събития, за които организаторите на конфернцията се бяха погрижили, както и личният принос на доц. д-р Виолета Тачева, без който просто конференцията нямаше да бъде същата.

Всички участници се съгласиха единодушно, че конференцията се открояваше с отличната организация и високото професионално равнище, и си обещаха, че ще се видят пак на следващата конференция.

Автор

Татяна Ангелова, Катедра по методика, каб. 138, тел. 9308 535(email)