Skip to content Skip to navigation

Mihail Bahtin in OBERIU / ОБЭРИУ (Psihotipologija nekega obdobja)

Mihail Bahtin in OBERIU / ОБЭРИУ (Psihotipologija nekega obdobja)

Miha Javornik

(Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Namen razprave je sopostaviti idejno koncepcijo M. Bahtina z naziranjem ruske poznoavantgardne smeri z imenom ОБЭРИУ (oberiuti).1Razlogov za sopostavitev je več, navedimo osrednja: 1) M.Bahtin je poznal dela oberiutov ter jih cenil; 2) v naziranju Bahtina in oberiutov obstajajo sorodnosti.

Zanima nas, ali so te sorodnosti stvar naključja,so posledica znanstva med njimi, ali pa lahko govorimo o sorodnem odnosu do dejanskosti, kot se je pojavil oz. se pojavlja na določeni stopnji kulturno-zgodovinskega razvoja.

V razmišljanju o teh vprašanjih nas bo zanimalo,kako individuum-ustvarjalec v 20. letih 20. stoletja reflektira dejanskost oz. kakšen položaj on sam zavzema do nje. Prevedeno v literarnovedni kontekst – ukvarjali se bomo z vlogo in položajem avtorja/pripovedovalca ter literarnih likov v delih oberiutov. Izhajali bomo iz Bahtinovega vrednotenja oberiutov (Vaginova), ob tem pa bomo upoštevali njegovo razumevanje, kot se v 20. letih oblikuje v delih Avtor in junak v estetski dejavnosti (Автор и герой в эстетическойдеятельности – 1920-24),Vprašanje vsebine, materiala in forme v besedni umetnosti (Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве – 1924) in v Problemih ustvarjalnosti Dostojevskega (Проблемы творчества Достоевского – 1929)2, v razmišljanje pa bomo vključili tudi dognanja iz knjig: Ustvarjalnost Francoisa Rabelaisa (Творчествo Франсyа Рабле)in Vprašanja literature in estetike(Вопросы литературы и эстетики).

***

Če se v razpravi sprašujemo o tem, kako se v literaturi 20. let kaže odnos do dejanskosti, se vprašujemo o značilnostih romana. Roman kot nenehno nastajajoči in spreminjajoči se žanr namreč najpopolneje izraža (prelamlja – kot bi rekel M. Bahtin) družbeno dejanskost:

Роман – единственный становящийся жанр, поэтому он более глубоко, существенно, чутко и быстро отражает становление самой действительности. (Бахтин 1975:451) 3

V drugi polovici 20. let opažamo dve prevladujoči smeri v ruskem romanopisju: prva posveča pozornost zgodbi oz. sižeju (gre za t.i. fantastično-pustolovske romane) 4 , druga reducira fabulo do nerazpoznavnosti (brezsižejska oz. ornamentalna proza).

Če sledimo mislim M.Bahtina o romanu, imamo potemtakem v romanopisju 20. let opraviti z dvema (gledano posplošujoče) refleksijama stvarnosti. Zanima nas druga, tista, ki reducira vlogo in pomen fabule. Sem namreč prištevamo po značilnostih tudi romanopisje oberiutov, med njimi tudi romane Konstantina Vaginova, ki jih je Bahtin posebej cenil.

Ko se sprašujemo o romanu z oslabljeno fabulo in v njem vidimo specifično refleksijo človeka v odnosu do dejanskosti, je vredno citirati misel ruskega akmeista O.Mandelštama iz eseja Konec romana (Конец романа), napisanega v 20. letih:

Мера романа – человеческaя биография или система биографий. /…/ Далнейшая судьба романa будeт ничем иным, как историей распыления биографии, как формы личного существования, даже больше чем распыления – катастрофической гибели биогафии. /…/ Современный роман сразу лишился и фабулы, то есть действующей в пpинадлежащем ей времени личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий (Мандельштам 1971: 268,269).5

Misel je za razmišljanje bistvena: Mandelštam ugotavlja, da v sodobnem romanu (kot refleksiji dejanskosti), literarna oseba ni več aktivna, saj ne zmore več nobenega dejanja. Ali potemtakem lahko sklepamo, da tovrstno zrcaljenje dejanskosti v romanu govori o nemoči individuuma, da bi dejanskost sploh reflektiral?

Igor Smirnov v delu Psihodiahronologika odkriva vzporednice med psihorazvojem človeka kot individuuma in ontogenezo kulture (Смирнов 1994). Za pozno rusko avantgardo, kamor šteje tudi oberiute (20. leta 20. stoletja), je po njegovem mnenju značilna ponavljajoča se depersonalizacija. Avtor-individuum skuša reflektirati dejanskost, a vsakič znova ugotavlja, da je v tem neuspešen. V tej pojavnosti vidi Smirnov značilnosti introvertiranega mazohizma. Med bistvene karakteristike omenjenega psihizma je šteti občutje, ki ga lahko predstavimo kot vztrajanje v nemoči. Introvertirani mazohist navkljub stalno ponavljajočim se poskusom razrešiti konflikt med subjektom in objektom (dejanskostjo) ne zmore najti samega sebe, ali kot pravi Smirnov, njegova refleksija je povsem formalna in brezpredmetna (Смирнов 1994: 290). Tisto, kar je za to razpravo posebej zanimivo je, da Smirnov k introvertiranim mazohistom povsem nedvoumno prišteje tudi M. Bahtina:

Между тем для М.М.Бахтина (интровертиранного мазохиста) именно личность иницирует отказ от личностного: она становится автрской постольку, поскольку она готова уступить себя ради оправдания чуждого ей сознания (Достоевский) или ради того, чтобы сделать создаваемый ею текст отражением народного праздника, карнавала (Рабле, Гоголь). (Смирнов 1994: 293)6

Iz omenjenega navedka je razvidno, da Smirnov sopostavlja Bahtinovo (bahtinovsko) videnje avtorja, literarnega junaka oz. njuno refleksijo, ki se po Bahtinu udejanja v polifoniji in karnevalesknem odnosu do sveta, s čisto formalno in brezpredmetno refleksijo, ki je značilnost introvertiranega mazohizma. Ali lahko potemtakem sklepamo, da Bahtin v delih Dostojevskega pravzaprav odkriva zametek tistega procesa, ki pripelje k rušenju individualnosti, ko ne moremo več govoriti o jasno prepoznavnem govoru z razvidno aksiološko pozicijo? Pomeni tudi karnevalizacija (samo)ukinjanje individualnosti, ko si človek v času ljudskih praznikov nadene v bistvu le masko in proslavlja idejo vseljudskega, kolektivnega, ki korenini v mitski zavesti? 7

Obstaja med deli oberiutov in Bahtinom povezava, se refleksija dejanskosti v romanu z oslabljeno fabulo prepleta z naziranjem Bahtina?

Kot že rečeno, je Bahtin med deli oberiutov posebno cenil K.Vaginova. V pogovoru z V.Duvakinom opozori na več značilnosti njegovih romanov, ki v bistvu govorijo o karnevalu oz. o karnevalesknem občutju sveta (Дувакин 1996:188). 8 Bahtin se ustavi ob romanu Kozlovska pesem (Козлиная песнь), ki že v naslovu govori o karnevaleskni, obredni formi v čast bogu Dionizu. Pri tem veliko pozornosti posveti načinu, kako je v romanu predstavljen eden osrednjih likov – Teptelkin:

Видите ли, самое название “Козлиная песнь” – это дословный перевод древнегреческого названия “трагедия”. То есть песня козла, козла. И героем этого романа является необычный, своеобразный человек Тептелкин. /…/ Да. Трагический герой, который… и трагичен и нетрагичен – и смешон, и чудаковат, и нелеп – и в то же время глубоко трагичен. Это Тептелкин. (Дувакин 1996:194) 9

Teptelkin živi življenje pomembnega, tragičnega in čudno-čudaškega človeka – ali kot pravi Bahtin – to je svojevrstna tragedija smešnega človeka, ki je predstavljen na specifičen način:

Вообще это совершенно своеобразная, я бы сказал, в литературе трагедия, трагедия – вот можно так это назвать – трагедия смешного человека. Смешногo человека. Tрагедия чудака, но только не в стиле Достоевского, а в ином стиле несколько. Вообще очень интересная, очень любопытная судьба. (Дувакин 1996:197-98) 10

Videti je, da je Bahtin v pogovoru z Duvakinom pozoren na značilnost, ki je temeljna komponenta karnevalesknega odnosa do sveta: to je dvojnost oz. ambivalentnost. Bahtin izpostavlja v govoru o Teptelkinu povezavo načelno nezdružljivega, ki naj bi šele izgrajevala celoto oz. pričala o celovitosti v dojemanju (reflektiranju) sveta. Ta dvojnost je nazorno vidna v druženju smešno-tragičnega, resnobnega/pomembnega in čudno-čudaškega.

In ko navajamo Bahtinove besede o Kozlovski pesmi, govorimo o romanu, za katerega sam Bahtin pravi, da najpopolneje zrcali dejanskost. Prav v tem se ponovno vidi preplet dejanskega in fiktivnega (romana) v novo, drugačno celoto. Vaginov je prototipe za svoje like našel v ljudeh, ki so živeli v tedanjem Leningradu:

Не автор, а совершенно реальное лицо, которое тогда жило в Петербурге и события жизни которого довольно точно – и привычки и так далее – переданы в романе. Это Лев Васильевич Пумпянский. Вы его знаете, конечно. /…/ Да, вот тут есть и автобиографичское лицо – это неизвестный поэт. Он фигурирует все время в романе, неизвестный поэт – это друг Тептелкина. Затем еще – Костя Ротиков. Это отчасти как раз… прототипом послужил Павел Николаевич Медведев /…/ (Дувакин 1996:196) 11

Prav tako beremo o zvezi med dejanskostjo in romanom v razmišljanju o drugem romanu Vaginova Dela in dnevi Svistonova (Труды и дни Свистонова). Iz nje izvemo, kakšna naj bi bila ta dejanskost oz, kako jo oseba/lik reflektira. Bahtin ugotavlja, da gre za avtobiografsko delo (Svistonov naj bi bil sam Vaginov – prim. Дувакин 1996:198), ki govori o predstavnikih tedanje dobe. Za razpravo so zanimiva Bahtinova opažanja o tipičnem predstavniku tedanje dobe z imenom Kuku. To je človek, ki nima ničesar svojega, kajti vse, kar je imel, je odnesel čas. Ostalo mu je le eno – da reproducira življenje drugih ljudi. Kuku sanjari, da bi prišel v literaturo, vendar ne more ničesar napisati, saj ničesar ni - refleksija sveta ni več mogoča. Preostane mu le, da stilizira prejšnje ljudi in prejšnja obdobja – Kuku se oblači kot človek iz puškinskih časov. Priča smo tisti vrsti praznine, ki je posrkala vase različne epohe, interese in ljudi, poudarja Bahtin v pogovoru z Duvakinom: 12

Ну, нужно сказать, что этот Куку – это такое своеобразное порождение эпохи – человек, который, так сказать, ничего не имеет своего собственного. Что у него было отнято временем – нев смысле материальном. В конце концов, ему осталось только одно – воспроизводить жизнь других людей, разыгрывать их, быть чем–то. /…/ И вообще так это все у него сделанное. Это пустота, но пустота, которая в то же время притянула к себе различные силы, различные эпохи, различные интересы. Мечтает он о том, чтобы войти в литературу, но сам он ничего написать не может, потому что у него ничего нету. Он может только стилизовать. (Дувакин 1996:198)13

***

Omenjeni deli Vaginova, o katerih se izrazi Bahtin več kot z naklonjenostjo, govorijo o značilnostih romana z oslabljeno fabulo iz 20. let. Zanimivo pa je, da prav v teh romanih najdemo hkrati tudi tista vrednostna razmerja, ki jih Bahtin razvije v 30. letih v teorijo o karnevalesknem odnosu do sveta. Povsem nedvoumno je, da je temeljno strukturno in posledično tudi aksiološko načelo v romanu Kozlovska pesem, ki mu pripisuje Bahtin toliko pozornosti v pogovoru z Duvakinom, prav dvojnost oz. ambivalenca. V tej ambivalentnosti pa se vse bolj nazorno oblikuje spoznanje, da je vsa dejanskost, kakor jo lahko reflektirajo avtor/pripovedovalec in literarni liki, le ena sama praznina. To praznino moramo razumevati kot specifično občutje posameznika, kot način refleksije, ki ima posebno vrednost, ta vrednost pa se oblikuje prav v karnevalesknem odnosu do sveta.

Poglejmo osrednja motivno - idejna razmerja v romanu Vaginova, da s tem podrobneje argumentiramo zgoraj izrečeno. Prevladujoče ambivalentno razmerje v Kozlovski pesmi je misel o razpadu oz. smrti kulture 14 , hkrati ko smo vseskozi priča poskusom, da bi avtorju/pripovedovalcu uspelo preprečiti ta razpad. Rešitev vidi v poskusu, da bi zbrali vsa kulturna dejstva na enem mestu, ustvarili nekakšen muzej-katalog ter tako kulturo rešili pred pogubo. To katalogiziranje torej govori o prihajajoči smrti kulture (praznini), hkrati ko s tem ponuja možnost za preobrazbo, za novo življenje kulturne dobrine. Gre torej za smrt nekega kulturnega dejstva, v kolikor se izgublja njegova prvotna funkcija, in gre za novo rojstvo, v kolikor bo ta katalogizirana kulturna dobrina zaživela novo življenje, ko jo bo nekdo vzel iz kataloga-muzeja ter jo postavil v drugačen, dejanski kontekst.

Omenjeno razmerje govori o posebni refleksiji sveta, ki pomeni za izgubljajoči se individuum način, kako preseči razpad kulture in zagotoviti sebi mesto v zgodovini. Prav tovrstna ambivalentnost, vidna v romanu, je torej - podobno kot v Bahtinovem razumevanju karnevalesknega odnosa do sveta - temelj za dojemanje sveta in ga moramo razumeti kot možnost, ki se ponuja individuumu, da zapusti svojo sled v njem. Spomnimo se Bahtinove opredelitve karnevala in karnevalizacije, ko v kritiki Hugojevega razumevanja poudarja, da je prav F.Rabelais (s katerim se je Bahtin intenzivno ukvarjal) doumel pomen ambivalentnosti. Pri tem je posebej poudaril vrednost smeha, ki se sicer povezuje s smrtjo starega sveta, ampak ta smeh naj bi pomenil tudi začetek v rojevanju novega sveta (Бахтин 1965: 138,139) – in literarni liki v Kozlovski pesmi so največkrat prikazani kot smešni v svojem življenju. 15

Ravni materialnega/dejanskega, kulturno-zgodovinskega in individualnega so tako v romanih Vaginova kot v Bahtinovem razumevanju karnevalesknega odnosa do sveta povezane v krogu neustavljivih metamorfoz. Elementi oz. kategorije, ki sestavljajo te ravni, so po značaju dvojni: vsakič jih lahko predstavimo kot enotnost dveh vrednostno različnih predznakov (rojstvo/smrt, svetloba/tema, dobro/slabo ipd.). Vsaka kategorija nosi v sebi tudi zametek svojega nasprotja. Prav v Kozlovski pesmi beremo misli Neznanega pesnika (literarne osebe v romanu) o kroženju, ponovljivem krogu - ciklu življenja in smrti. To vprašanje o smrti (praznini) in življenju pa se vseskozi povezuje z razmišljanjem o kulturi in o položaju individuuma-ustvarjalca v njej:

/…/ он знает что никогда старое олнце не засветит, что дважды невозможно войти в один и тот же поток, что начинается новый круг над двухтысячлетным кругом, он бежит все глубже и глубже в старый, двухтысячилетный круг.

/…/ для неизвестного поэта что гибель? – ровным счетом плюнуть, все снова повторится, круговорот–с.

/../ Интелигентный чeловек духовно живет не в одной стране, а во многих, нe в одной эпохе, а в многих и может избрать любую гибель, он не грустит, а ему просто скучно, когда его гибель застает дома, он только промычит: еще раз с тобой встретился, – и ему станет смешно. (Вагинов 1991:72, 47, 36–37) 16

Ideja, ki se razkriva v strukturi Kozlovske pesmi, se razvija v prepričanje, da kultura ni nekaj homogenega in samo v sebi sklenjenega. Avtor/pripovedovalec v Vaginovljevem delu jasno govori o tem, da je kultura nenehno spreminjajoči se tekst, ki temelji na montaži kot njenem konstrukcijskem načelu. Če po eni strani samo v sebi sklenjeno besedilo (npr. literarno delo kot tako) govori v bistvu o svojem koncu, napoveduje ta smrt že rojstvo novega teksta. Tovrstno razmišljanje lahko brez dvoma sopostavimo z Bahtinovo idejo o večjezičju oz. polifoniji kot o nikoli sklenjenem stikanju različnih glasov/tekstov, ki se dejansko prične že s t.i. notranjo dialogizacijo. 17 O večjezičju je govor tudi v romanu Vaginova:

Собственно, разговор уже велся не на одном языке, а на всех языках одновременно: вдруг вспыхивало χαί, то вместо гимназии ήπαλαίστρα, то почему–то раздавалось–urbs /…/ то длились итальянские звуки, то произносились в нос француские (Вагинов 1991:131) 18

V odnosu do polifonično razumljene in vedno odprte kulture, kjer smo vseskozi priča spremembam v načinu dojemanja sveta, moramo razumeti tudi konec romana. Ta konec namreč govori - če ga opazujemo z Bahtinovega gledišča - ponovno o karnevalesknem odnosu do sveta. Pripovedovalec/avtor ob koncu svojega dokončanega romana iz njega izgine. 19 Vendar ta fizična smrt ne more preprečiti, da delo in s tem tudi avtor ne bi živela naprej v drugih tekstih. Smrt pomeni rojstvo nove funkcije, ki jo dobiva konkretno delo (kot tekst) v dialogu z drugimi teksti. 20 Kot tako pa ima ta tekst tudi vpliv na realno življenje. 21

Ambivalentna razmerja, o katerih govorimo ves čas kot o bistvenih vrednostnih kategorijah tako pri Bahtinu kot pri Vaginovu, so torej tudi na koncu Kozlovske pesmi zastavljena povsem očitno in to na več ravneh: posebej zanimivo je, da je konec romana nepričakovano predstavljen kot sklepni prizor gledališke uprizoritve. 22 Avtor romana (Vaginov?) prihaja na oder, da bi se, navdušen nad igro, rokoval z igralci. To dejanje vnaša v tekst novo ambivalentno razmerje, saj avtor postaja sam gledališki protagonist, ko se znajde na odru, na ta način presega mejo med življenjem in romanom ter ju druži v celoto – v gledališko igro. To potrjujejo tudi dejanja igralcev - ko odložijo kostume in se demaskirajo, se ponovno vraščajo v dejanskost, a še vedno ostajajo na odru v vlogi odigranega lika. Umetnost se preobraža v življenje in iz življenja se rojeva umetnost, o čemer razmišljajo sami igralci in avtor, ko s pijačo nazdravljajo visoki umetnosti, a se pri tem ne bojijo svoje duhovne smrti – seveda, saj smrt (konec) nečesa ponuja možnost novega rojstva:

И автор со своими актерами едет в дешевый кабачок. Там они пируют. Среди бутылок и опустошаемых стаканов автор обсуждает со своими актерами план новой пьесы (podčrtal M.J.) и они спорят и горячатся и произносят тосты за высокое искусство, не боящееся позора, преступления и духовной смерти. (Вагинов 1991:508) 23

Na podoben način kot Vaginov razmišlja o funkciji gledališča tudi Bahtin predstavi razmerje med gledalcem in igralcem v Estetiki besedne umetnosti:

Зритель теряет свое место вне и против изображаемого события жизни действующих лиц драмы, в каждый данный момент он в одном из них и изнутри его переживает его жизнь, его глазами видит сцену, его ушами слышит других действующих лиц, сопереживает с ним все его поступки. Зрителя нет, /…/ он весь в героях, в сопереживаемом (Бахтин 1979:66). 24

Tako pri Vaginovu kot pri Bahtinu je tudi v tem primeru govor o karnevalesknem sprejemanju sveta: gledalec (avtor, režiser) po eni strani živi osebe na odru (se v njih vživlja, postaja lik sam), hkrati ko te osebe sedečega v dvorani šele vzpostavljajo kot gledalca oz. kot režiserja/avtorja. O tej ambivalentni relaciji govori nedvoumno tudi sam pripovedovalec/avtor v Kozlovski pesmi, kjer spet prepoznamo Bahtinove ideje o dialoškosti:

Я вижу своих героев стоящимй вокруг меня в воздухе, /…/ сажусь у моря и, в то время как мои герои возносятся над морем, пронизанные солнцем, я начинаю перелистывать рукопись и беседовать с ними. /…/»Я добр, – размышляю я, – я по–тептелкински прекраснодушен. Я обладаю тончайшим вкусом Кости Ротикова, концепцией неизвестного поэта, простоватостью Троицына. Я сделан из теста моих героев….« (Вагинов 1991:149, 505) 25

***

Misel Bahtina in Vaginova o večnem rojevanju in umiranju se prepleta z razumevanjem kroga (kroženja, cikla) kot univerzalne oblike izraza, ki ga srečamo v koncepciji oberiutov, pa tudi pri drugih pomembnih umetnostnih teoretikih 20. let (npr. pri K. Maleviču). 26 V njihovem videnju prav krog najpopolneje predstavlja idejo ponavljanja. Vedeti pa moramo, da ta ciklizacija nikakor ne pomeni istega ponavljanja, temveč govori vsakič sproti o iskanju različnega (neskončnega in nedoumljivega) v istem. To misel jasno izrazi v razmišljanju z naslovom O krogu D.Harms, eden vodilnih ruskih oberiutov:

Прямая, сломанная в одной точке, образует угол. Но такая прямая, которая ломается одновременно во всех своих точках, называется кривой. Безконечное количество изменений прямой делает ее совершенной. Кривая не должна быть обязательно бесконечно большой. Она может быть такой, что мы свободно охватим ее взором, и в то же время она останется непостижимой и бесконечной (podčrtal M.J.). Я говорю о замкнутой кривой, в которой скрыто начало и конец. И самая ровная, непостижимая, бесконечная и идеально замкнутая кривая будет КРУГ. 27

Tovrstno razumevanje kroga, o katerem je govor v navedku, je treba povezati z idejami Vaginova in Bahtina: elementi kulture se opomenjajo različno v različnem kontekstu, hkrati ko vseskozi obstajajo kot ista danost. Tisti, ki se potemtakem pojavlja kot avtor nekega teksta, postaja že v naslednjem trenutku oseba v nekem drugem tekstu. Prav to dejstvo pa ga pravzaprav šele vzpostavlja kot avtorja. Nikakor ne razumemo kot naključje, da je Vaginov v Kozlovski pesmi nenehno opozarjal na zamenljivost vlog, ki jih igra posameznik (avtor/literarni lik) 28

***

V razpravi smo navedli vrsto primerov oz. primerjav med strukturiranostjo Vaginovljevih tekstov in teorijo M.Bahtina. Vzporednice, na katere smo opozorili, zastavljajo vprašanja o možnih posplošitvah.

Med brezsižejskim romanom 20. let oz. romani z oslabljeno fabulo, kamor umeščamo prozo oberiutov, in naziranjem Bahtina so vidne vzporednice. Te se kažejo v sorodnem, če ne že enakem dojemanju (reflektiranju) dejanskosti.

Na to sorodnost opozori tudi I.Smirnov, ko ugotavlja, da je bistvena karakteristika pozne ruske avantgarde (in posledično M.Bahtina) boj z razumom. 29 Tudi Bahtin pripisuje za razvoj evropskega romana poseben pomen likom tepca, burkeža in šaljivca. 30 Ta apologija pomeni prav tako svojevrstno degradacijo razumskega. V besedi razum/razumsko pa moramo videti predvsem pojavnost kulture, do katere je v evoluciji zgodovine pripeljala človekova intelektualna refleksija. Ta pojavnost (torej: razum) napoveduje razpad oz. smrt same kulture (prim. Vaginov!). Boj s smrtjo pomeni boj z razumom. Tako prav nič ne preseneča, da je osrednje sredstvo v tem boju negacija vsega razumskega - torej apologija norosti, čudnosti oz. neumnosti, kar je v oči bijoča karakteristika oberiutovskih tekstov. 31 Ta norost, ki jo moramo razumeti kot način reflektiranja dejanskosti, nikakor ne pomeni odsotnosti razuma, temveč njegovo zamenjavo, ki bi ji lahko potemtakem nadeli predznak minus razum. Gre torej za povsem normalno in pričakovano pojavnost, ki naj bi dejansko vlogo razuma (intelekta) prevrednotila in mu s tem dala - v novem kontekstu - drugačno vrednost. Razumljivo je, da apologija norosti vodi sprva v dehierarhizacijo vsakršnih racionalnih, že obstoječih odnosov, kar v končni fazi pripelje v praznino. Ta praznina (smrt) šele ustvarja občutje popolne svobode, kjer pa je potencialno možno vse (novo rojstvo).

Če smo pozorni in povežemo različne ugotovitve, postane jasno, da spet govorimo o ambivalentnosti, o nesklenjenosti v sklenjenem, o krogu (kroženju), ki pomeni nič (praznino, smrt), a hkrati svobodo in s tem možnost vsega.

Praznina (nič), o kateri je govor tako v Kozlovski pesmi kot v Delih in dnevih Svistonova in ki jo izpostavlja kot pomembno karakteristiko tudi Bahtin v pogovoru z Duvakinom, pomeni torej šele začetek (rojstvo) nečesa novega, ko nosi v sebi vse potencialne možnosti.

Vprašanje o psihotipskih karakteristikah kulture, ki jo uteleša roman z oslabljeno fabulo (Vaginov) in govori o (po Smirnovu) ponavljajoči se depersonalizaciji, je mogoče zdaj postaviti še v nekoliko širši kulturno-zgodovinski kontekst, ob tem ugotovitve povzeti in jih sopostaviti. Introvertirani mazohizem, kot označi refleksijo oberiutov in M.Bahtina Smirnov, se pojavi kot način reflektiranja dejanskosti v času, ko se v sovjetski družbi oz. kulturi ob koncu 20. let zastavlja s posebno ostrino vprašanje o avtorstvu, subjektu in o avtorjevi ustvarjalni svobodi oz. individualnosti. Vladajoča ideologija vse bolj omejuje svobodo posameznika, kar doseže vrhunec med leti 1932-34, ko so razpuščene književne organizacije in govorimo o vse očitnejši ideologizaciji in dogmatizaciji literature, ko oblast na vse bolj agresiven način predpisuje estetsko normo – socialistični realizem. Predpisana refleksija človeka v novi dejanskosti temelji na načelu kolektivnega in poudarja, da se mora umetnik v svojem videnju sveta brezpogojno prilagoditi zahtevam skupnosti oz. ideologiji, ki naj bi zarisovala pot boljši, pravičnejši družbi. To prizadevanje v bistvu govori o tem, da je treba v bistvu izbrisati vsakršno individualno gledišče, ki ogroža projekcijo novega sveta. Razumljivo je, da mora avtor-individuum v nastalem položaju ponotranjiti dejanskost, kar - rečeno drugače - pomeni, da mora hočeš-nočeš reflektirati družbena pričakovanja oz. zahteve po vnaprej predpisanih, kolektivnih vzorcih. Logično je, da se v tem procesu izgublja avtorska beseda kot izraz vsevedne in vase prepričane avtoritete (kakršno pozna npr. tako simbolizem kot večina -izmov v času avantgarde). Avtor kot nosilec lastnih, avtoratitativno postavljenih izjav izginja, novo vrednoto in novo refleksijo prične opravljati sam tekst oz. njegova strukturiranost. Da je temu res tako, jasno govori avtor/pripovedovalec v Kozlovski pesmi Vaginova: narejen sem iz testa svojih junakov. Vlogo in pomen avtorja, ki ne pomeni avtoritete v klasičnem smislu besede, je mogoče razbrati le iz govora drugih - literarnih likov/realnih oseb, ki šele v prevezavi dejanskosti in literature izgrajujejo refleksijo. Avtor, ki ne more uveljaviti svojega individualnega gledišča v dejanskosti, torej ponotranji to dejanskost in ustvari svoj model sveta, v katerem ugotavlja, da njega samega lahko vzpostavljajo kot avtorja-individuuma pravzaprav samo lastni literarni liki. Osmišljanje poteka v neskončnem dialogu drugega z drugim. Njihov dialog je razumljivo izraz karnevalesknega odnosa do sveta, ko se v nenehno spremenljivih, a hkrati ponovljivih kroženjih, ciklih spreminja funkcija človeka (avtorja ali pa literarnih likov). Vsaka konkretna refleksija je vedno izraz spremembe, hkrati ko priča o istem - ko vsako novo rojstvo nosi že zametke svojega konca. In obratno – v vsakem koncu so primesi istega, a hkrati tudi drugačnega začetka.

Tako v delih oberiutov kot pri M.Bahtinu se kažejo značilnosti t.i. mitskega mišljenja. Na to nedvoumno opozori tudi sam Bahtin v delu Ustvarjalnost Francoisa Rabelaisa, ko poudari, da je karneval pomembna sinkretična oblika gledališča, ki združuje v sebi različne praznične oblike, obredje, ki imajo globoke korenine v prvobitnem (mitskem – op.p.) načinu človekovega mišljenja (Бахтин 1965:15, 206). Zanj pa je značilno, da se individualnost še ni razvila, da se posameznik še ni identificiral kot nosilec različnega v svetu, kjer še vedno obstaja le ena - kolektivna resnica in zavest. Po Bahtinu so vsi udeleženci karnevala aktivni udeleženci kolektivnega obredja (Бахтин 1963: 207). Pri tem poudarja, da je karnevaleskni, univerzalni smeh tisti, ki v obredni igri vključuje vanjo tako adresanta kot adresata, avtorja in bralca - predstava o tem, kaj je kdo ob tem izginja (Бахтин 1965:57). Smeh pomeni profanacijo, prenos vsega visokega, idelanega, abstraktnega na raven zemlje in telesnosti, kar kaže na stihijsko povezovanje duhovnega in materialnega v nerazdružljivo enotnost (Бахтин 1965:21). 32 Tovrstno refleksijo interpretiramo kot hotenje vrniti se v predrefleksivno fazo zavesti (z vidika individuuma je to praznina/smrt), ko ta v kolektivnih oblikah zavesti ponuja možnost preroditve, pomeni zametek v rojstvu novega individuuma.

Rečeno drugače: apologija karnevalesknega odnosa do sveta pomeni vračati se h koreninam mitskega, kolektivnega in prvobitnega ter dobiva toliko večji pomen v času, ko se vse bolj boleče v sovjetski družbi zastavlja vprašanje o osebni svobodi, kreativnosti in individualnosti. To je razumljivo, saj vse pogosteje individualna refleksija govori le o odsotnosti jasno prepoznavnega jaz-a, govori o tem, da ni mogoče zaupati lastnemu razumu, saj ta vsakič sproti vodi le v ponavljajočo se depersonalizacijo. Ustvarjalec se torej hote staplja v mitskih oblikah zavesti, kjer individualnega še ni - se torej kot individuum samoukinja, ko se hote skuša razvrednotiti in v tem občutju zaznava vse bolj nazorno, da je zanj vse naokrog sama praznina, da je nič. Vendar ta nič v karnevaleskni igri z relativno izjemno svobodo obnašanja, ki sama za nekaj časa postaja življenje - kakor bi rekel Bahtin (Бахтин 1965:15) – odpira neslutene možnosti za vzpostavljanje novih povezav, iz katerih se bo rodil nov tekst in pričal o drugačnem individuumu.

O tej preroditvi govori M.Bahtin in opazimo jo v delih oberiutov. Oberiuti (Olejnikov, Zabolocki, Harms) se približujejo ideji o mitskem že v tem, ko z vso vnemo zagovarjajo primitivno in prvobitno ter pozivajo k dekonstrukciji vseh dogovorjenih oblik komunikacije oz. kulture. 33 Za večino oberiutov je značilno, da so brisali iz zavesti vse obstoječe kulturne modele oz. konvencionalne stereotipe, da bi jim uspelo ustvariti popolno praznino. Kajti ta praznina – kot že rečeno - pomeni vse, celoto vseh možnosti, ki se udejanjajo v vsakem konkretnem slučaju različno (Prim. Jaccard 1994:69).

Ko Bahtin govori o praznini v romanu Vaginova, govori o tem, da je praznina vase posrkala različne stile, epohe, interese. Ta praznina je torej tudi v perspektivi Bahtina vse - je torej tisto kolektivno, ki se po njegovem mnenju tako izrazito kaže že v ljudski kulturi smeha....

***

Kultura 20. let v Leningradu reflektira proces, ki pomeni zamenjavo kulturno-zgodovinske faze - avantgarde s socrealizmom. Avtorja-individuuma pri zamenjavi lastne kulturno-umetnostne refleksije navdaja občutje o svoji lastni minljivosti. Strah kot pričakovana posledica tega občutja vodi v poskus, ki bi pomenil upravičilo za to in prinesel zadoščenje. Odgovor na vprašanje, kako razrešiti strah, je videti v poskusu umestiti svojo ustvarjalnost zunaj zgodovine 34 in najti upravičilo zanjo v nečem, kar je realno, objektivno in nadčasovno. 35 Krog kot idealna forma večno obnavljajočih in prepletajočih se principov (nič/vse) se kaže torej kot poskus najdevati sebe v kolektivni, mitski (zunajhistorični) zavesti. Bahtinovo razumevanje oberiutov (Vaginova) potrjuje povedano. Tisto, kar Bahtin izpostavlja v pogovoru z Duvakinom kot temeljno karakteristiko Vaginovljevih romanov, govori o sorodni, če ne enaki refleksiji jaz-a in govori o specifičnem kulturnem psihotipu. Bahtinova teorija karnevalizacije pomeni tako logično posledico v dojemanju kulture in človeka-individuuma v njej. V tem kontekstu je razumljivo, da se posledično - kot dominanta - izgrajuje koncept dialoškosti. Individuum se na novo rojeva v spletu različnih diskurzov (tujih govorov), kot nastajajo v konkretnem položaju, a v nedrjih kolektivne zavesti, v kateri je vse/nič - potencialno gledano - tudi realno. Govor individuuma ne more biti nikoli dokončno sklenjen kot jasno prepoznavno vrednostno gledišče, saj se opomenja vsakokrat v odnosu do nespremenljive kolektivne zavesti kot nekaj istega, a hkrati različnega.

Ali lahko temu rečemo tudi drugače? Vsakič, ko si prizadevam biti Jaz, ugotavljam, da me ni. In takrat, ko imam občutek, da me ni, sem tu, skupaj z vsemi drugimi…

Notes / Бележки

1. Kratica pomeni Zvezo realne umetnosti (Oбъединение реального искусства).

2. V razpravi upoštevamo tudi dopolnjeno oz. prenovljeno izdajo iz leta 1963 z naslovom Проблемы поэтики Достоевского. Pri navajanju upoštevamo tretjo izdajo, ki je izšla v Moskvi 1972.

3. Roman je edina nastajajoča vrsta, zato v njem globlje, pomembneje, zaznavneje in hitreje odseva razvoj same stvarnosti. (Bahtin 1974:12)

4. V literarni zgodovini načeloma velja, da 20. leta v ruski/sovjetski kulturi pomenijo zavračanje t.i. tradicionalnega realizma. V romanih zasledimo pogosto elemente ekspresionizma, neorealizma, eksotičnosti (Andrejev, Remizov, Zamjatin), to pa nas napeljuje na razmišljanje o njihovi zvezi s t.i. fantastičnim realizmom Gogolja in Dostojevskega. Čeprav je v drugi polovici 20. let zaznati povečano zanimanje za psihološko motivacijo, kakor jo je v romanih razvijal L.N.Tolstoj (npr. pri Šolohovu), je vseeno prevladujoča značilnost romanopisja tega časa pozornost, ki jo pripisujejo konstrukcijskih načelom, kot jih je razvijala ruska avantgarda že v 10. letih. Za prevladujočo smer v romanu 20. let se je (navkljub specifikam v poetiki posameznih avtorjev) uveljavil izraz konstruktivni roman – kot delo, kjer avtor v težnji, da bi posebej poudaril pomen konstrukcije, podreja temu jezikovno in idejno-tematsko plat. (Flaker 1990)

5. “Merilo za romanje človekova biografija ali sistem biografij. /…/ Nadaljnjausodaromananebonič drugegakotzgodovinaorazblinjanjubiografijekotoblike, kigovorioobstojuosebnega. Nesamorazblinjanje – pričalabookatastrofalnemkoncubiografije. /…/ Sodobniromanjetudibrezzgodbe, ostaljebrezdejavneosebe, kibipričalao času, vkateregasodi. Taosebanimapsihologije, sajnizmožnanobenegadejanja.” (Prev. M.J. – čenidrugačenavedeno, sovsi prevodi izruščinevnadaljevanjumoji)

6. MedtemjezaM.M. Bahtina (introvertiranegamazohista) pravosebasamatista, kivzbodbudiodmikodosebnega: postajaavtorskavtoliko, vkolikorsejepripravljenaumakniti, dabiopravičilanjejtujozavest (Dostojevski), alipazato, dabibiltekst, kigaustvarja, odrazljudskegapraznika, karnevala (Rabelais, Gogolj).

7. Več otemvprašanjugl. vrazpraviРыклин 1990. Riklin vidi v bahtinovskem karnevalu obliko nasilja, ki je usmerjeno proti telesu inpiduuma in proti sami inpidualnosti.

8. Če ni drugače navedeno, so citati iz knjige, ki so jo uredili leta 1996 pod naslovom Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным na Moskovski državni univerzi. Da smo v razmišljanju na pravi poti, govori tudi spremna beseda T. Nikoljske k delom K. Vaginova: «Перед читателем вагиновских романов проходит настоящее карнавальное шествие чудаков всех мастей. Эту особенность прозы Вагинова высоко ценил Михаил Бахтин: 'Вот истинно карнавальный писатель', – сказал ученный в разговоре с А.Вулисoм.» (Вагинов 1991:8).«Bralec Vaginovljevih romanov spremlja pravi karnevalski sprevod čudakov vseh vrst. To specifiko Vaginovljeve proze je visoko cenil Mihail Bahtin: 'To je resnično karnevalni pisatelj', - je rekel znanstvenik v pogovoru z A.Vulisom.»VsinavedkiizdelVaginovasoizknjige Vaginov 1991. V analizi upoštevamo vse enačice, ki v končno verzijo sicer niso vključene, imajo pa izjemen pomen za razumevanje Vaginovljeve refleksije sveta.

9. Vidite, sam naslov “Kozlovska pesem” – je dobeseden prevod starogrškega poimenovanja tragedije. To je pesem kozla, kozla. In junak tega romana je neobičajen, svojevrsten človek Teptelkin. /…/ Ja. Tragični junak, ki… je tragičen in netragičen – in smešen in čuden in štorast – in istočasno globoko tragičen. To je Teptelkin.

10. Nasplošno je to povsem svojevrstna, jaz bi rekel, tragedija v literaturi, tragedija – tako bi jo lahko poimenovali – tragedija smešnega človeka. Smešnega človeka. Tragedija čudaka, vendar ne v smislu Dostojevskega, temveč nekoliko drugačna. Vsekakor zelo zanimiva usoda, ki zbuja radovednost.

11. “Ne avtor, ampak povsem realna oseba, ki je tedaj živela v Peterburgu, je predstavljena v romanu - dogodki iz njenega življenja, ki so podani z veliko točnostjo – njene navade in tako naprej. To je Lev Vasiljevič Pumpjanski. Vi ga poznate, seveda. /…/ Ja, tu je tudi avtobiografski lik – to je neznani pesnik. On se pojavlja vseskozi v romanu, neznani pesnik – to je prijatelj Teptelkina. Potem še Kostja Rotikov. Ta se včasih kaže… kot da je bil prototip zanj Pavel Nikolajevič Medvedev.” M.Bahtin je v začetku dvajsetih let skupaj s filozofom M.I.Kaganom in filologom ter filozofom L.V.Pumpjanskim oblikoval t.i. neveljsko šolo, ki je predstavljala tudi filozofsko jedro kasnejšim Bahtinovim razmišljanjem. V romanuKozlovska pesem nastopa tudi Bahtin sam v liku filozofa Andrijevskega, na kar opozarjata (Кожинов, Конкин 1973).

12. Tup Kozlovski pesmiberemooobčutjupraznine, kijoobčutineznanipesnik; vredakcijiizleta 1927 znaslovomDrugiepilog (Второе послесловие), ki ni vključen v končno verzijo, imaprazninaposebnomesto: «Тогда я не был Тептелкиным, неизвестным поэтом, философом, Костей Ротиковым, Мишей Котиковым; тогда я был одным лицом, цельным и неделимым. Тогда я еще не распался на отдельных людей /…/ Но вышел ли я окончательно из книги, освободился ли я от моих героев, изгнал ли я их в мир /…/ что станет со мной, если я действительно их изгоню, может быть, появится пустота, огромное ничто.» (Вагинов 1991: 23, 509). »Tedaj še nisem bil Teptelkin, neznani pesnik, filozof, Kostja Rotikov, Miša Kotikov; tedaj sem bil še ena oseba, cela in nedeljiva. Tedaj še nisem razpadel na posamezne ljudi. /…/ Ampak če sem dokončno odšel iz knjige, se osvobodil svojih junakov, jih izgnal v svet /…/ kaj bo z menoj, če jih dejansko izženem, mogoče se bo pojavila praznina, ogromni nič.«

13. No, treba je povedati, da je ta Kuku – to je tako svojevrstna stvaritev epohe – človek, ki, da tako rečem, nima ničesar svojega. Vse mu je vzel čas – ne v materialnem smislu. Nazadnje mu je ostalo samo eno – reproducirati življenje drugih ljudi, jih igrati, biti nekdo. /…/ In tako je vse pri njem narejeno. To je praznina, vendar praznina, ki je pritegnila k sebi različne sile, različne epohe, različne interese. On sanjari o tem, da bi prišel v literaturo, ampak sam ne more nič napisati, zato ker ničesar nima. On lahko samo stilizira.

14. Ni naključje, da ima izjemno pomembno vlogo v romanu prav vprašanje o krizi grško-rimske kulture pred nastopom krščanstva.

15. Prim. Bahtinovo mnenje o Teptelkinu, ki ga izreče v pogovoru z Duvakinom!

16. /…/ on ve, da ne bo nikoli več zasvetilo staro sonce, da dvakrat ni mogoče iti v isto strugo, ve, da se začenja novi krog nad dvatisočletnim krogom, on pa beži vse dlje in dlje v stari, dvatisočletni krog./…/ kaj je za neznanega pesnika poguba? – pljuneš lahko na to, kajti vse se bo znova ponovilo, to je kroženje. /…/ Inteligentni človek ne živi samo v eni deželi, ampak v mnogih, ne samo v eni epohi, ampak v mnogih in lahko izbira pogubo, kakršno se mu zahoče. On se ne žalosti, njemu je preprosto dolgčas, ko ga poguba doleti doma, tedaj lahko samo zamomlja: še enkrat sem se s tabo srečal, - in postane mu smešno.

17. Ta se pojavi v vsakem komunikacijskem procesu zaradi različnih govornih (vrednostnih) stališč in govor razdeli na pravi avtorjev govor in nepravi tuj govor. Avtorjev govor vključi tuj govor v svoj okvir kot “govor o govoru” in tudi kot “govor o govoru”. Prim. Skaza 1974:394.

18. Pravzaprav pogovor ni tekel samo v enem jeziku, ampak v vseh jezikih istočasno: enkrat je bušknilo χαί, namesto gimnazija ήπαλαίστρα, zdaj se je, ne vem zakaj, razlegalo urbs /…/ zdaj so se slišali italijanski glasovi, zdaj je nekdo skozi nos govoril francoske.

19. Prim. op. 12!

20. V zvezi s tem prim. misli A.Skaze o ustvarjalnosti M.Bahtina: “Vsak predmet, ki je označen, je vključen po eni strani v neko drugo stvarnost (ideološko, znakovno), po drugi strani pa se ne odpove svoji naravni identiteti (enkratni naravni danosti/prirodnaja ediničnaja dannost’). Razlika med obema “stanjema” predmeta je v spremenjenem pomenu oziroma funkciji predmeta. Znakovni pomen spremeni stvarni pomen v skladu s funkcijo, ki je znotraj ideološkega sistema opredeljena kot specifična vrednost.” (Skaza 1974: 391)

21. Da je temu res tako, govori dejstvo, da že sam nastanek romana vpliva na usodo pripovedovalca/avtorja – o tem gl. razpravo Шиндина 1993:34. Avtorici uspe z analitično prodornostjo sopostaviti Kozlovsko pesem kot obredno obliko v čast Dionizu (kot večno rojevajočega in umirajočega se boga) z Bahtinovim pojmom karnevalizacije. S tega vidika predstavlja njeno razmišljanje temelj za iskanje idejnih vzporednic med obema avtorjema tudi v tej razpravi.

22. Gl. Prvi epilog (Первое послесовие) – Вагинов 1991:508-509.

23. “In avtor gre s svojimi igralci v poceni krčmo. Tam ga pijejo. Sredi steklenic in izpraznjenih kozarcev avtor s svojimi igralci razpravlja o načrtu nove gledališke igre(podčrtal M.J.). Prepirajo se in razvnemajo in pijejo zdravice za visoko umetnost in ni jih strah sramote, prestopkov in duhovne smrti.” Gre za eno izmed verzij konca romana iz leta 1927 ali 1928, ki v končno redakcijo romana ni vključena. Avtor je strani, na katerih sta bila oba epiloga zapisana, zalepil. Navedki iz Drugega epiloga (Второепослесловие) so bili prvič natisnjeni v časopisu Transponans (Транспонанс) v letu 1984, št. 2.

24. “Gledalec izgublja svoje mesto zunaj in nasproti prikazovanega življenjskega dogodka nastopajočih oseb v drami, sleherni dani trenutek doživlja v eni izmed nastopajočih oseb, z njenimi ušesi sliši druge nastopajoče osebe, z njo sodoživlja vsa njena ravnanja. Gledalca ni, /…/ ves je v junakih, v sodoživetem.« (Bahtin 1999:89). Prim. sorodne misli o vzajemni sovisnosti ustvarjalca in gledalca v eni izmed zgodnjih redakcij Kozlovske pesmi z naslovom Predgovor (Предисловие) – Вагинов 1991:501.

25. Jaz vidim svoje junake, kako stojijo okrog mene v zraku, /…/ sedim pri morju in v tistem času, ko se moji junaki dvigujejo nad morjem, osvetljeni v soncu, pričenjam prelistavati rokopis in se pogovarjati z njimi. /…/ “Dober sem, - razmišljam – prav po teptelkinsko sem sentimentalen. Obvladam prefinjen okus Kostje Rotikova, koncepcijo neznanega pesnika, preprostost Troicina. Jaz sem narejen iz testa svojih junakov…”

26. Gre za sopostavitev pojma krog in ničlа(nič), ki ima tako kot pri oberiutih tudi v naziranju Maleviča soroden vrednostni predznak – krog/ničla = vse. Prim. Malevičevo razmišljanje o suprematističnem zrcalu (Сарабьянов, Шатских 1993).

27. “Premica, ki se lomi v eni točki, tvori kot. Ampak tako premico, ki se hkrati lomi v vseh svojih točkah, imenujemo krivulja. Neskončna množica sprememb premice jo dela popolno. Ni nujno, da je krivulja neskončno velika. ona je lahko taka, da jo brez težav zaobjamemo s pogledom in tudi tedaj bo ostala nedoumljiva in neskončna (podčrtal M.J.). Govorim o zaprti krivulji, v kateri sta skrita začetek in konec. In najbolj ravna, nedoumljiva, neskončno in idealno zaprta krivulja bo KROG.” (Хармс 1997:315; prim. tudi Jaccard 1994)

28. Prim. gornji citat iz Vaginovljevega dela o avtorju, ki je narejen iz testa svojih junakov. Strukturiranost romana opozarja na večravninske odnose, ki govorijo o tem, da imamo opraviti istočasno z več teksti (s teksti v tekstu, s teksti o tekstu; poseben pomen imajo t.i. intermedije oz. medgovori). Posledica tega, je, da se brišejo ločnice med osebami – prihaja do zamenjave: če se v enem odlomku oseba pojavlja kot avtor, se v nekem drugem pojavi kot lik - in obratno. Na tem mestu je potrebno opozoriti tudi na izjemen pomen, ki ga pripisuje zamenljivosti kot karakteristiki kulturne evolucije Smirnov v Psihodiahronologiki. (Смирнов 1994:8). Smirnov v delu uporablja izraz замещение, ki ga sicer slovenimo kot nadomeščanje oz. nadomestilo, vendar je iz konteksta razvidno, da gre za vprašanje zamenljivosti (смещение).

29. Prim. misliMaleviča, kijihnavajaSmirnov: «Малевич заявлял в 1916 г.: 'Художнику разум нужен только для домашногo обихода /…/ 19 февр. в 1914 году я отказался на публичной лекции от разума.'» (Смирнов 1994:300).

30. Prim. poglavjeovlogipotepuha, burkežaintepcavromanuvrazpraviOblike časainkronotopavromanu (Формы времени и хронотопа в романе). Gl. Bahtin 1974:308-316 ali Bahtin 1974:294-291.

31. V tej zvezisozanimivemislineznanegapesnikaizKozlovske pesmi: «'Я должен сойти с ума', – размышлял неизвестный поэт /…/ 'Правда, в безумии для меня теперь уж нет того очарования, /…/ которое было в ранней юности, я не вижу в нем высшего бытия, но вся жизнь моя этого требует, и я спокойно сойду c ума'.» /»'Znoreti moram', - je razmišljal neznani pesnik /…/ Res je, da v norosti zame že ni več tistega čara, /…/ ki je bil v zgodnji mladosti, v njej ne vidim višje realnosti, vendar vse moje življenje to zahteva in mirno bom znorel'.« / O pomenu norosti pri oberiutih gl. tudi Смирнов 1994:294-304.

32. Poudarimo naj in spomnimo naj se na to, kako pomembno funkcijo ima smeh/smešnost tudi v delih Vaginova.

33. Pri tem pogosto opažamo idejo, ki govori o tem, da je živo več vredno, kolikor nižja je raven intelekta – prim. dela Harmsa (Столкновение дуба с мудрецом), Olejnikova, Zabolockega (Школа жуков). Gl. tudi Смирнов 1994:307.

34. Gre pri tem za kakšno zvezo z Bahtinovim pojmom вненаходимость (zunajbivanje)? O tem gl. tudi razpravo A.Skaze (1999) ter opombo 18 k Bahtinovi razpravi Avtor in junak v estetski dejavnosti iz te knjige.

35. O tem tudi jasno govori manifest Oberiu – gl. Barański, Litwinow 1982:582-587.

References / Цитирана литература

 • Bahtin, M. Teorija romana. Ljubljana, 1974, 1982
 • Bahtin, M. Estetika in humanistične vede.Ljubljana, 1999
 • Barański, Z. Litwinow, J. Rosyjskie kierunki literackie. Warszawa,1982
 • Flaker, A. Konstrukti vni roman / dvadesete godine.Pojmovnik ruske avangarde,7,Zagreb, 1990
 • Jaccard,Jean-Philippe. Возвышенное в творчестве Хармса. Wiener Slawistischer Almanach34, 1994, 61-80
 • Skaza, A. Mihail Mihajlovič Bahtin (Oris življenja in dela). In: Bahtin 1974, 1982
 • Skaza, A. Estetski humanizem Mihaila Bahtina. In: Bahtin 1999.
 • Бaхтин, М. М. Проблемы творчества Достоевского. Москва,1929.
 • Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 1963, 3 изд. Москва, 1973.
 • Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле. Москва, 1965
 • Бахтин, М. М. Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973
 • Бахтин, М. М. Эпос и роман. Вопросы литературы и эстетики Москва, 1975
 • Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. Москва,1979
 • Вагинов, Константин. Козлиная песнь (Романы). Москва,1991.
 • Дувакин, В. Д. Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. Москва, 1996, 2002.
 • Кожинов, В. В., Конкин, С. Михаил Михайлович Бахтин. Краткий очерк жизни и творчества. В: Бахтин 1973.
 • Мандельштам, О. Собрание сoчинений в трех томах. New York:: Междунaродное Литературное Содружество,1971.
 • Рыклин, М. Тела террора (тезисы к логике насилия). Бахтинский сборник, 1, Москва, 1990
 • Сарабьянов, Д., Шатских, А. Казимир Малевич – живопись, теория. Москва,1993.
 • Смирнов, Игорь П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. Москва, 1994.
 • Хармс, Д. Полное собрание сочинений. Том 2, Санкт–Петербург, 1997
 • Шиндина, О. К интерпретации романа Вагинова „Козлиная песнь“. Russian Literature, 34, 1993, 2, 219-239.