Skip to content Skip to navigation

Старобългаристика / Palaeobulgarica, 2006

Старобългаристика / Palaeobulgarica, 2006

Съдържание / Content

 • Иванова, Климентина, Пилева, Стефка. Старобългарският превод на анонимното житие на Дионисий Ареопагит. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 3-26.
 • Thomson, Francis J. The Slavonic Translation of Symeon Mesopotamites' Sermo, quod semper mente versare debemus diem exitus de vita (CPG 4035) together with Some Critical Comments on Symeon's Identity. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 27-38.
 • Найденова, Десислава. Земеделският, морският закон и Прохиронът в състава на Ефремовската кормчая. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 39-46.
 • Стефова, Лидия. Един препис на разказа „Кръчмарката Теофана“. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 47-72.
 • Лакова, Елина. Надписи от стенописите от XV век в църквата „Св. Георги“ в Кремиковския манастир. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 73-97.
 • Желязкова, Веселка. Нов поглед към славянската ръкописна традиция на Словата на Григорий Назианзин. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 98-102. Рецензия за: Алессандро Мария Бруни. Θεολόγος. Древнеславянские кодексы Слов Григория Назианзина и их византийские прототипы. Москва-Санкт Петербург, 2004, 255 с. (La Rusia e l'Oriente Cristiano. Bibliotheca. Vol. 6). с. 102: В заключeние може без преувеличение да се каже, че монографията на младия италиански учен Алесандро Мария Бруни е едно забележително изследване, което напълно изменя досегашните представи за Словата на Григорий Назианзин в средновековните славянски литератури. Авторът установява византийските прототипове на славянските ръкописи, разкрива отношенията между тях и техните източни паралели и доказва, че славянските кодекси имат важно значение както за старата славянска писменост, така и за изучаването на оригиналната гръцка традиция.
 • Димитрова, Маргарет. Ценно изследване за Апостола. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 103-108. Рецензия за Искра Христова-Шомова. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. Т. 1. Изследване на библейския текст. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2004. 832 с. с. 108: Представяната книга е едно многостранно изследване на съдбата на старобългарския превод на Апостола. Подходите на работа показват, че авторката следва една от любимите мисли от апостол Павел, че „буквата убива, а духът животвори“. Книгата ни убеждава, че това е била и водещата максима за средновековните български книжовници. В този план намирам за ценна и последната глава на книгата „Да запазим докрай наченатата вяра“ (с. 806-812), която е нетрадиционна за такъв род изследвания, но тя ни показва, че посланието на големите текстове е винаги живо и важно за човека, макар и възприемано с известни разлики в различните епохи. Така също този последен текст доказва, че заниманията със средновековната българска книжнина са нужни за съвременния човек, за да осмисли по-добре мястото си във вселената и за да твори добро.
 • Димитрова, Анета. Многократните преводи в Южнославянското средновековие – международна конференция (София, 7-9 юли 2005 г.). Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 109-114.
 • Христова-Шомова, Искра. Двата славянски превода на катената на Книга Йов. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 3-26.
 • Атанасова, Десислава M. За едно рядко срещано житие на св. Атанасия Римлянка (Предварителни бележки). Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 27-36.
 • Божилов, Иван. Документи на българските царе от XIII – XIV в. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 37-51.
 • Славова, Татяна. Необичайни инфинитивни форми в старобългарските преводи. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 52-61.
 • Яковлев, Сергей. О некоторых проблемах интерпретации старославянских текстов. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 62-79.
 • Манолова-Николова, Надя. Датировка и локализация на една приписка за чумата. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 80-84.
 • Николова, Светлина. В чест на Климентина Иванова. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 85-87. По повод на: Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина (Старобългарска литература, кн. 33-34, София, 2005, 558 с.)
 • Добрев, Иван. Похвала преподобьнѣи Климентинѣ ... Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 88-89.
 • Койчева, Регина. Братиславская международная конференция по славистике: исследования по славянской гимнографии.Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 90-96. По поводу: Браславъ б҃ / Braslav2. 2003. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte University Komenského v Bratislave dňa 13. a 14. novembra 2003. Editori: Pavol Žigo a L'ubor Matejko. Bratislava, Kartprint, 2004. 323 s.
 • Иванова, Мая. Велика Моравия – Велики Преслав (Международен симпозиум 16-18 май 2006 г., Шумен). Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 97-102.
 • Попов, Георги. Новооткритият старобългарски Канон за Неделя Петдесетница и неговият византийски образец. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 3-48.
 • Климов, Игорь. Текстологические наблюдения над церковнославянским Евангелием по изданию белорусского протестанта В. Тяпинского второй половины XVI в. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 49-74.

 • Gjuzelev, Vasil. Le dialogue byzantino-bulgare dans le domaine de la culture. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 75-87.
 • Табов, Йордан, Тодоров, Николай. „Архаичният“ надпис на Големия каменен кръст. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 88-99.
 • Желязкова, Веселка. Чарлз Грибъл на 70 години. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 100-106.
 • Kujumdžieva, Svetlana. On the Translation of the Book on Early Medieval Notation by C. Floros with Special Emphasis on Its Importance for the Study of Early Bulgarian Orthodox Chant. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 107-115. pp. 114-115: There is a lot we can gain from the insights of Floros' research. And we do: in almost every single publication on early medieval notation during the last 30 years scholars from different generations made use of his methodology, systematizations, and classifications ... Floros' research has provoked new ideas, and fascinated various musicologists – medievalists to continue his work. This is probably the main achivement of the great scholar: it confirms that the foundations he laid in the filed of theory of neumes are solid and reliable.
 • Плачкова, Татяна. Кирило-Методиевски четения 2006 г. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 116-118.
 • Cleminson, Ralph. Fragments of Serbian Apostolos in Budapest and Their Significance for Textual Criticism. Palaeobulgarica, 30, 2006, 4, 3-34.
 • Цибранска, Марияна. Балканската и южнославянската традиция на Номоканона при Великия Требник (по повод на ръкопис 1411 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София). Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 35-43.
 • Георгиев, Павел. Стохълмието и неговите центрове. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 54-68.
 • Радославова, Диляна. Елена Коцева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 69-77.
 • Николова, Светлина, Желязкова, Веселка. Нов чуждестранен член на Българската академия на науките. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 78-82. По повод на: Избирането на проф. Хайнц Миклас (Виенски университет, Австрия) за чуждестранен член на Българската академия на науките.
 • Милтенов, Явор. Нови приноси в проучването на Макариевите чети-минеи и на поместените в тях славянски преводни и оригинални текстове от IX – XVI век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 83-88. 88: Статиите в разгледания тук втори том на Abhandlungen ... обогатяват с нови научни факти представата за значимостта на ВМЧ и за поместените в тях разнообразни по тип, произход и жанр произведения. В изследванията се засягат широк кръг въпроси, извършват се прецизни аналитични наблюдения и се прилагат различни методологически подходи към средновековните текстове, а постигнатите резултати са надеждна основа за бъдещи кодикологически, литературно-исторически, филолого-исторчески и лингвистични изследвания.
 • Ангелова, Илиана. Съдържание на годишнини 21-30 (1997-2006) на списание Palaeobulgarica / Старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 89-105.
 • Ангелова, Илиана. Показалец на имената на авторите. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 106-108.
 • Годишно съдържание на списание Palaeobulgarica, 2006. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 109-110.
 • Annual Contents of the Journal Palaeobulgarica, 2006. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 111-112.

Автори

 • Ангелова, Илиана. Показалец на имената на авторите. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 106-108.
 • Ангелова, Илиана. Съдържание на годишнини 21-30 (1997-2006) на списание Palaeobulgarica / Старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 89-105.
 • Атанасова, Десислава M. За едно рядко срещано житие на св. Атанасия Римлянка (Предварителни бележки). Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 27-36.
 • Божилов, Иван. Документи на българските царе от XIII – XIV в. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 37-51.
 • Георгиев, Павел. Стохълмието и неговите центрове. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 54-68.
 • Годишно съдържание на списание Palaeobulgarica, 2006. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 109-110.
 • Димитрова, Анета. Многократните преводи в Южнославянското средновековие – международна конференция (София, 7-9 юли 2005 г.). Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 109-114.
 • Димитрова, Маргарет. Ценно изследване за Апостола. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 103-108.
 • Добрев, Иван. Похвала преподобьнѣи Климентинѣ ... Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 88-89.
 • Желязкова, Веселка. Нов поглед към славянската ръкописна традиция на Словата на Григорий Назианзин. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 98-102.
 • Желязкова, Веселка. Чарлз Грибъл на 70 години. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 100-106.
 • Иванова, Климентина, Пилева, Стефка. Старобългарският превод на анонимното житие на Дионисий Ареопагит. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 3-26.
 • Иванова, Мая. Велика Моравия – Велики Преслав (Международен симпозиум 16-18 май 2006 г., Шумен). Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 97-102.
 • Климов, Игорь. Текстологические наблюдения над церковнославянским Евангелием по изданию белорусского протестанта В. Тяпинского второй половины XVI в. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 49-74.
 • Койчева, Регина. Братиславская международная конференция по славистике: исследования по славянской гимнографии.Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 90-96.
 • Лакова, Елина. Надписи от стенописите от XV век в църквата „Св. Георги“ в Кремиковския манастир. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 73-97.
 • Манолова-Николова, Надя. Датировка и локализация на една приписка за чумата. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 80-84.
 • Милтенов, Явор. Нови приноси в проучването на Макариевите чети-минеи и на поместените в тях славянски преводни и оригинални текстове от IX – XVI век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 83-88.
 • Найденова, Десислава. Земеделският, морският закон и Прохиронът в състава на Ефремовската кормчая. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 39-46.
 • Николова, Светлина, Желязкова, Веселка. Нов чуждестранен член на Българската академия на науките. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 78-82.
 • Николова, Светлина. В чест на Климентина Иванова. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 85-87. По повод на: Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина (Старобългарска литература, кн. 33-34, София, 2005, 558 с.)
 • Плачкова, Татяна. Кирило-Методиевски четения 2006 г. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 116-118.
 • Попов, Георги. Новооткритият старобългарски Канон за Неделя Петдесетница и неговият византийски образец. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 3-48.
 • Радославова, Диляна. Елена Коцева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 69-77.
 • Славова, Татяна. Необичайни инфинитивни форми в старобългарските преводи. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 52-61.
 • Стефова, Лидия. Един препис на разказа „Кръчмарката Теофана“. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 47-72.
 • Табов, Йордан, Тодоров, Николай. „Архаичният“ надпис на Големия каменен кръст. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 88-99.
 • Христова-Шомова, Искра. Двата славянски превода на катената на Книга Йов. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 3-26.
 • Цибранска, Марияна. Балканската и южнославянската традиция на Номоканона при Великия Требник (по повод на ръкопис 1411 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София). Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 35-43.
 • Яковлев, Сергей. О некоторых проблемах интерпретации старославянских текстов. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 2, 62-79.
 • Annual Contents of the Journal Palaeobulgarica, 2006. Palaeobulgarica / Старобългаристика 30, 2006, 4, 111-112.
 • Cleminson, Ralph. Fragments of Serbian Apostolos in Budapest and Their Significance for Textual Criticism. Palaeobulgarica, 30, 2006, 4, 3-34.
 • Gjuzelev, Vasil. Le dialogue byzantino-bulgare dans le domaine de la culture. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 75-87.
 • Kujumdžieva, Svetlana. On the Translation of the Book on Early Medieval Notation by C. Floros with Special Emphasis on Its Importance for the Study of Early Bulgarian Orthodox Chant. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 3, 107-115.
 • Thomson, Francis J. The Slavonic Translation of Symeon Mesopotamites' Sermo, quod semper mente versare debemus diem exitus de vita (CPG 4035) together with Some Critical Comments on Symeon's Identity. Старобългаристика / Palaeobulgarica, 30, 2006, 1, 27-38.