Skip to content Skip to navigation

Проектът LINT на европейската комисия – концепция за електронно обучение

Проектът LINT на европейската комисия – концепция за електронно обучение

Маргарита Младенова, Стилиян Стойчев

(Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, margo@slav.uni-sofia.bg, stili@slav.uni-sofia.bg)

 

Проектът LINT (LANGUAGE IN TOURISM) е одобрен от ЕК по линия на програма Леонардо да Винчи и това определя до голяма степен основните параметри на типа обучение, към който е ориентиран – професионално обучение и преквалификация с оглед на заетостта в туризма и нейните перспективи в 4 страни от ЕС: България, Словения, Словакия и Чехия. Инициатор и главен координатор на проекта е Институтът за български език при БАН в партньорство със СУ “Св. Климент Охридски” и IBC – България от българска страна, Центъра за словенски като втори/чужд език към университета в Любляна от Словения, дружество ПРО ОРАВА от Словакия, Института за чешки език при ЧАН и ТА “Александрия” от Чешката република. Споменатите изходни параметри са определящи за концепцията на целия проект и същевременно за разпределението на отделните дейности между партньорите.

Основните задачи, които произтичат от целта на проекта, са създаването на тристепенен модел (учебно помагало) за обучение по четирите езика със съответния речник-минимум (също тристепенен), както и на интернет страница на проекта, на която да бъдат представени продуктите още в процеса на тяхното разработване. При това целта – обучение и преквалификация на ниско квалифицирани кадри в областта на туризма – предполага максимално опростяване на обучението и предоставяне на широки възможности за самостоятелна работа за онези, които проявят по-задълбочен интерес в областта на един от представените чужди езици. От друга страна обстоятелството, че двама от партньорите – СУ и Университетът в Любляна бяха партньори и в приключилия вече проект Лингва 1, където едновременно бяха представени 5 славянски езика, както и успешната работа по него, даде възможност и основания на инициаторите на проекта ЛИНТ да предложат система за едновременно обучение по 4 славянски езика (от които единият е родният, така че всъщност чуждите езици са 3). Това може да се смята за целесъобразно от гледна точка преди всичко на факта, че туристите, които посещават дадена страна, обикновено са от различни страни и знанията по няколко славянски езика от една страна ще се подкрепят взаимно, а от друга, ще допринесат за избягването на евентуални междуезикови интерференции и недоразумения, които са обичайни между близкородствени езици.

Какво имаме предвид под тристепенен модел на обучението? Централно място в концепцията заема изграждането на минимална лексикална компетентност у обучаваните, която да дава възможност за по-нататъшно разширяване и задълбочаване при проява на интерес от страна на отделни представители на целевата група. Това автоматично определя централното място на лексикографското помагало – речник-минимум, който в първата фаза да съдържа съвсем ограничен обем от думи (500), като обхватът да може да се разшири до 1000 думи във втората фаза и 1500 думи в третата фаза на обучението. Неговото изпълнение е основна задача на двата езикови института от БАН и ЧАН, които трябва да определят обема на словника и да изработят концепцията за съответния 4-езичен речник.

От целта да се усвоят тези три степени на лексикална компетентност произтича и създаването на втория продукт на проекта – учебно помагало за усвояване на определения лексикален материал – задача на СУ и Университета в Любляна, които едновременно имат най-богат опит в преподаването, а и възможност да експериментират елементи от учебното помагало при работата със своите студенти. Предвид сложната граматична структура на славянските езици, която поражда особени трудности при усвояването на останалите славянски езици от българи, но и обратно – на български език от чужденци – естествено се наложи решението граматичната информация да бъде сведена до абсолютно неизбежния минимум, като усвояването на съществуващите граматични правила да става изключително на практическо ниво – чрез повторения и упражнения, без пряко експлициране на граматичния материал. Изхожда се от комуникативните цели на обучението, като се допуска, че евентуални пропуски в граматичната правилност при активната употреба на езика няма да са от толкова съществено значение, както овладяването на лексикален минимум, осигуряващ макар и минимална комуникация на ниско ниво на познаване на езика. Тръгва се от най-простите диалози, възникващи при пътуване, през постепенното им разширяване и усвояването им чрез повторение на основните граматични модели. Като задача на двете туристически агенции беше определено тестването на създадените продукти както в процеса на основната им разработка, така и в заключителната фаза на проекта. IBC-България е партньорът, който отговаря за подготовката на проектната и отчетната документация, която е доста специфична за програма Леонардо да Винчи и сама по себе си може да се превърне в пречка за осъществяването на проекта.

Разпространяването и на двата основни продукта на проекта се планира да се осъществи в примарно електронен вид, като за непосредствената работа по обучението в рамките на самия проект се предвижда и да бъдат отпечатани известен брой учебници, но разпространяването на продуктите за самостоятелна работа да бъде достъпно изцяло по Интернет. Примарно електронната форма има значителни предимства при проектирането на конкретните решения за учебното помагало, тъй като дава възможност за представяне на паралелни текстове на четирите езика под формата на таблици, където отделните езици да бъдат загатнати с разлика в цвета на буквите, а на екрана да могат да бъдат проследени практически еквивалентни изрази и части от диалози в четирите езика. Очакваме, че това ще даде по-добри резултати при разширяване на пасивната езикова компетентност на целевата група, т.е. ще увеличи възможностите за разбиране на елементарни фрази, въпроси и отговори. Ето няколко образци от вече готови начални части:

1. Представяне на лексикалния материал:

BG

SL

SK

CZ

 

Besedišče / Vocabulary 1:

Frame1

Slovník 1:

Frame2

Slovník 1:

Frame3

 

 

 

 

 

Vaja / Exercise 1: Povežite / Match in

Frame4

Cvičenie 1: Spojte

Frame5

Cvičení 1: Spojte

Frame6

 

2. Упражнения:

 

Vaja / Exercise 1: Podčrtajte besedo, ki ne sodi v skupino / Odd one out

 

Bolgar, Nasvidenje, Slovak, Čeh, Slovenec

Slovakinja, Se vidimo, Slovenka, Čehinja, Bolgarka

 

Cvičenie 1: Podtrhnite slovo, ktoré do skupiny nepatrí

 

Bulhar, Dovidenia, Slovák, Čech, Slovinec

Slovenka, Ahoj!, Slovinka, Češka, Bulharka

 

Cvičení 1: Podtrhněte slovo, které do skupiny nepatří

 

Bulhar, Nashledanou, Slovák, Čech, Slovinec

Slovenka, Ahoj!, Slovinka, Češka, Bulharka

 

 

3. Диалог:

 

Besedilo – dialog 1 / Text – dialog 1

LINT, picture 1 LINT 1

A: Dober dan, sem Ana Udovič. Sem slovenska vodička.

B: Dober dan, sem Todor Danailov. Sem bolgarski vodič.

A: Me veseli.

B: Mene tudi.

A: Kako ste, gospod Danailov?

B: Hvala, dobro. In vi?

A: Zelo dobro, hvala.

...

A: Nasvidenje, gospod Danailov.

B: Nasvidenje, gospa Udovič.

 

Text – dialóg 1

A: Dobrý deň, ja som Ana Udovičová. Som slovinská sprievodkyňa.

B: Dobrý deň, som Todor Danailov. Ja som bulharský sprievodca.

A: Teší ma.

B: Mňa tiež.

A: Ako sa máte, pán Danailov?

B: Ďakujem, dobre. A Vy?

A: Moc dobre, ďakujem.

...

A: Dovidenia, pán Danailov.

B: Dovidenia, pani Udovičová.

 

Text – dialog 1

A: Dobrý den, já jsem Ana Udovičová. Jsem slovinská průvodkyně.

B: Dobrý den, jsem Todor Danailov. Já jsem bulharský průvodce.

A: Těší mě.

B: Mě také.

A: Jak se máte, pane Danailove?

B: Děkuji, dobře. A Vy?

A: Velmi dobře, děkuji.

...

A: Nashledanou, pane Danailove.

B: Nashledanou, paní Udovičová.

 

 

4. Представяне на граматичен материал:

BG

SL

SK

CZ

Аз

Jaz

Ja

 

Аз

Jaz

Ja

съм

sem

Som

jsem

 

Аз

Jaz

Ja

не съм

ni sem

nie som

nejsem

 

Aз съм / не съм

Jaz sem / nisem

Ja som

Já jsem / nejsem

Петър.

Яна.

Peter.

Jana.

Peter.

Jana.

Petr.

Jana.

 

Aз съм / не съм

Jaz sem / nisem

Ja som

Já jsem / nejsem

българин.

българка.

Bolgar.

Bolgarka.

Bulhar.

Bulharka.

Bulhar.

Bulharka.

 

Аз съм / не съм

Jaz sem / nisem

Ja som

Já jsem / nejsem

мъж

жена

moški.

ženska.

muž.

žena.

muž.

žena.

 

Аз съм / не съм

Jaz sem / nisem

Ja som

Já jsem / nejsem

млад.

млада.

mlad.

mlada.

mladý.

mladá.

mladý.

mladá.

 

Аз съм / не съм

Jaz sem / nisem

Ja som / nie som

Já jsem / nejsem

млад мъж.

млада жена.

mlad moški.

mlada ženska.

mladý muž.

mladá žena.

mladý muž.

mladá žena.

 

Внимание!

 

BG

SL

SK

CZ

българин – българи

жена – жени

млад – млади

млада – млади

Bolgar –Bolgari

ženska – ženske

mlad – mladi

mlada – mlade

Bulhar – Bulhari

žena – ženy

mladý – mladí

mladá – mladé

Bulhar – Bulhaři

Žena – ženy

Mladý – mladí

Mladá – mladé

! мъж – мъже

! moški – moški

muž – muži

muž – muži

 

В течение на първата година от проекта – през м. юни 2007 г. в началото на туристическия сезон беше проведено обучение с българи, предимно младежи, които започват работа в туризма за целия сезон 2007 г. Подготвените встъпителни материали по учебното помагало дадоха добри резултати и потвърдиха предварителните очаквания, че близостта на славянските езици дава възможност за бързо усвояване на пасивна езикова компетентност и в различна степен – на индивидуална активна езикова компетентност. По отношение на активната езикова компетентност част от представителите на експерименталната група бяха в по-изгодно положение, тъй като някои от тях са студенти слависти и знаенето на още един славянски език, освен родния, им дава предимство в скоростта на усвояване на трети славянски език, макар и до този момент съвършено непознат или твърде слабо познат.

Работата по окончателното оформяне на продуктите по проекта продължава, като се опира на по-стари методически разработки напр. Речник-минимума по руски език, разработен от проф. Е. Гочева, както и върху лексикографския опит, натрупан в процеса на работата върху Чешко-българския речник в 2 тома под ред. на Св. Иванчев Очакванията са за началото на летния туристически сезон 2008 да има възможност за работа с вече завършените продукти.