Skip to content Skip to navigation

Електронно обучение с използване на Moodle в педагогическата подготовка на студентите

Електронно обучение с използване на Moodle в педагогическата подготовка на студентите

Николай Цанев, Татяна Ненкова, Габриела Кирова

(Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, ntsanev@abv.bg, borisovatania@abv.bg, gabi_kirova@abv.bg)

 

Резюме

В настоящия доклад са анализирани разнообразни теоретични източници по проблемите на дистанционната форма на обучение във висшето образование. Проучен е опита в България и някои западноевропейски страни за дистанционна форма на обучение във висшето образование. Представена е избраната система за реализиране на дистанционна форма на обучение в ОКС “магистър” – MOODLE. Направени са успешни опити да се адаптира учебния процес (подходи, методи, средства, организация и съдържание) за магистърска степен, съобразно избрания информационен продукт за реализиране на дистанционна форма на обучение. Разработен е пакет от съпътстващи дидактични материали – два курса от задължителните и един курс от избираемите учебни дисциплини, 3 броя CD с материалите на курса – лекциите и ръководства за студентите, необходими за реализиране на дистанционната форма на обучение.

Abstract

The present article surveys distance learning in higher education in general and postgraduate distance learning in particular. Various theoretical sources of information on issues concerning distance learning have been analysed. The relevant experience of Bulgaria and several West European countries in awarding MA degrees and Postgraduate Diplomas through distance learning modules has been taken into consideration. An appropriate IT system through which the distance learning module can be realised was chosen – MOODLE. The postgraduate education process (approaches, methods, techniques, organization and content) has been successfully adapted to match the chosen IT product through which distance learning becomes possible.

Увод

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) допринесоха вече много за усъвършенстване на образованието, най-вече в развитите страни, но също така и в останалата част от света.

Съществен дефицит се забелязва в приложението на дистанционно обучение чрез ИКТ в нашата страна.

Освен за обучаваните, ИКТ дават възможност на преподавателите да използват световни бази от данни в съответната област, да контактуват помежду си, да повишават квалификацията си. В тази връзка, дистанционното обучение е една съвременна и интересна форма, възникнала в резултат от развитието на информационните технологии и комуникациите.

 

1. Цели на изследването

В настоящото изследване са поставени следните основни цели:

 • да се анализират и систематизират различни информационни източници по проблема;
 • да се проучи и критично да се анализира опита в някои български и западноевропейски университети за дистанционна форма на обучение и по-специално в магистърска образователно-квалификационна степен;
 • да се адаптира учебния процес към условията на дистанционното обучение, включително подходите, методите, средствата, организацията на обучението и учебното съдържание;
 • да се разработи пакет от съпътстващи дидактични материали (CD, книги за студентите);
 • да се разработи подходяща система за оценяване постиженията на студентите.

 

2. Основни въпроси и понятия

 • Електронно обучение е всяко обучение, което използва мрежа LAN (Local area network), WAN (Wide area network) или Internet за доставка на знание и взаимодействие между преподавател и обучаем. Може да бъде синхронно, асинхронно; водено от учител или с помощта на компютър, както и комбинация от посочените.
 • Дистанционно учене е учене, при което учителят и учениците са на физически отделни места. Може да бъде синхронно или асинхронно. Може да включва кореспонденция, видео или телевизия или електронно учене. Най-общо, дистанционното обучение може да се опише като обучение, при което учащите се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства.
 • Електронна система за обучение е платформа, чрез която учебното съдържание се осигурява и управлява. Обикновено дава възможност на преподавателя да създава и води курсове от разстояние и да следи напредъка на обучаемите. В редица случаи дава възможност на участниците да използват интерактивни инструменти, като чатове, форуми, видео, симулации и други. Тя съдържа: On-line учебно съдържание; Off-line учебни дейности.
 • Дистанционното обучение с Интернет (Internet-Based Training, Online Training, Net-Based Training) представлява обучение, което се осъществява посредством Интернет или Интранет. При този вид обучение в повечето случаи се използва някакъв Web-браузър, например Internet Explorer или друг.
 • Среди за електронно обучение - Използват се различни среди за нуждите на електронното обучение. По-известните от тях са Moodle, Arcade, Teletop и др.

Ние избрахме Moodle поради няколко основни причини:

 • Moodle е свободна за използване, разпространение и развитие система за дистанционно обучение;
 • лесна е за използване както от преподавателите, така и от студентите;
 • интерфейсът е преведен на български език;
 • в България има известен опит в използването й.

Възможностите на Moodle като система за електронно учене включва следните основни елементи и функции:

 • средства за създаване и управление на курсовете;
 • средства за оценяване;
 • форуми;
 • обмен на съобщения (messaging);
 • собствена електронна поща (e-mail);

Main Entry in Moodle

Фиг. 1. Начален екран от входната страница в Moodle

 

3. Кратко описание на курсовете за дистанционна форма на обучение

3.1. Дидактика на техниката и технологиите

Курсът по дидактика на техниката и технологиите е насочен към овладяване на знания, умения и практически опит у обучаваните, свързани с процеса на преподаване на техниката и технологиите в началното училище.

В курса се предлагат редица теми и проблеми за съдържанието на обучението, основните организационни форми, методи за преподаване и учене, дидактическите принципи, оценяването на резултатите от обучението и др. Поставя се акцент на някои основни съвременни тенденции в преподаването и усвояването на техниката и технологиите в началните класове.

В обучението са включени разнообразни упражнения за работа с основните материали, разработването на уроци и дейности, спецификата на организацията на обучението по домашен бит и техника и др.

Организацията на курса Дидактика на техниката и технологиите в сайта е по теми. Всяка лекция е представена чрез PowerPoint презентация, допълнителна литература по темата и заданията, които трябва да се изпълнят. Планирани са и четири приложни дейности. Те съдържат текст с основна информация и насоки за самостоятелна работа. Практическите задачи (изделията) трябва да се представят в края на семестъра.

Желаещите да се запишат в курса се регистрират на интернет страницата с трите си имена, специалност, факултетен номер, e-mail.

Работен екран от курса по дидактика на техниката и технологиите

Фиг. 2. Работен екран от курса по дидактика на техниката и технологиите

Разработена е система за оценяване, с която е запознат всеки студент. Крайната оценка се състои от два равностойни компонента:

 • текуща оценка (формира се на базата на участието на студента през семестъра и качеството на изпълнение на задачите за самостоятелна работа и груповите задачи);
 • обща оценка (средната аритметична оценка от всички представени материали и участие на студента в дискусиите по различните теми във форумите).

 

3.2. Дидактика на български език и литература

Курсът за дистанционно обучение по дидактика на български език и литература е ориентиран към изясняване на основни проблеми на методиката на обучението по български език и литература в началните класове.

Фиг. 3. Работен екран от курса по дидактика на български език и литература

Фиг. 3. Работен екран от курса по дидактика на български език и литература

Курсът по дидактика на български език и литература включва система от знания, умения и отношения, които студентите придобиват в процеса на обучение по тази дисциплина.

В края на този курс обучаваните ще могат:

 • да използват разнообразна и полезна информация за преподаването на български език и литература в началното училище;
 • да владеят практически умения за подготовка на различни по вид уроци, прилагани в учебния процес;
 • да прилагат популярни дидактически технологии в обучението по български език и литература на учениците от 1 до 4 клас;
 • да развиват умения за самостоятелно проучване и експериментиране с различни стратегии за обучение.

Към всяка тема са предвидени определен брой задачи за самостоятелна работа, които изискват от студента самостоятелна творческа дейност с информацията, включена в темата или с допълнителни източници; проучване на конкретна учебна документация; частично опитна работа; частична изследователска работа и др.

Освен тези задачи към всяка тема са включени и задачи за групова работа, които изискват решаването на определен казус чрез работа в екип.

 

3.3. Tворческа работа над текстови задачи по математика в 1. – 4. клас

Разработването на вариантна учебна програма за избираемата учебна дисциплината „Творческа работа над текстови задачи по математика в 1. – 4. клас” в ОКС „магистър” има основна цел студентите да усвоят теоретични знания, практически умения и комплекс от методически похвати за обучаване на учениците от началните класове в творческа работа над текстови задачи по математика.Студентите да се запознаят със системата на текстовите задачи в съвременните български учебници по математика и възможностите, които те дават за решаване на творчески задачи, с цел развитие на мисленето и креативността у учениците от начална училищна възраст.

Важен елемент от системата за дистанционно обучение са организираните онлайн форуми. В този курс е предвидено да има два такива форума. Участието на курсистите в първия форум е задължително. Там се обсъждат и изясняват въпросите за класификацията на текстовите задачи във вариантните учебници по математика за началните класове, одобрени от МОН. Вторият форум е с друг характер. В него по желание и при необходимост студентите дискутират помежду си и с преподавателя някои от видовете творчески упражнения над текстови задачи, по които имат неясноти и възникнали въпроси.

Фиг. 4. Работен екран от курса “Творческа работа над текстови задачи по математика в 1. – 4. клас”

Фиг. 4. Работен екран от курса “Творческа работа над текстови задачи по математика в 1. – 4. клас”

Студентите изпълняват и практически задачи .За улесняване на студентите при изпълнението на техните практически задачи, са създадени линкове към файлове, съдържащи допълнителна справочна информация или нагледен материал. Включен в ресурсите е и допълнителен мултимедиен продукт, отразяващ проведен експеримент с ученици от 4. клас през учебната 2005/2006 година.

Заключение

Така разработените курсове и съпътстващите ги материали предстоят да бъдат апробирани в реален учебен процес през учебната 2007/2008 г. В процеса на реализацията им ще могат да се променят както съдържанието, така и задачите за самостоятелна работа, за групова работа, критериите за оценяване, т.е. да се усъвършенстват всички компоненти на дистанционната форма на обучение. Пряката и постоянна връзка на преподавателя със студентите е гаранция за намирането на оптималния вариант за осъществяването на ефективен учебен процес.

 

Литература