Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Илиева, Анна  [Clear All Filters]
Journal Article
Илиева, А., 1984. Конференция на Билатералната германистична комисия (ГДР/НРБ) по случай 500-годишния юбилей на Мартин Лутер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.122–123.
Subscribe to Syndicate