Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Дунков, Димитър  [Clear All Filters]
1979
Вачкова, К. & Дунков, Д., 1979. Първа комплексна конференция по българистика, Шумен ’79. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), pp.60–62.
Subscribe to Syndicate