Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Pyceлина Ницолова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Ницолова, P., 1980. Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.81–82.
Ницолова, P., 1979. Втора българистична българо-немска конференция в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), pp.85–86.
Subscribe to Syndicate