Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Language Contacts and Author is Джамбазов, Петър  [Clear All Filters]
Journal Article
Джамбазов, П., 1990. Руски сложни прилагателни имена със съчинителни отношения, образувани от имена на български географски обекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), pp.20–26.
Subscribe to Syndicate