Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Koseska-Toszeva  [Clear All Filters]
1976
Koseska-Toszeva, V., 1976. Informacja o określoności w znaczeniach temporalnych form werbalnych w języku polskim i bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.45–55.
Subscribe to Syndicate