Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Павлова, Румяна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Павлова, Р., 1981. Вековни езикови взаимодействия между българи и руси. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.42–50.
Павлова, Р., 1998. Пролог Рс 705 от Народната библиотека на Сърбия в Белград. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(2), pp.110–128.
Павлова, Р., 1985. Неотбелязано съчинение в Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(2), pp.120–121.
Павлова, Р., 1979. Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(4), pp.51–63.
Павлова, Р. & Богданова, С., 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.96–97.
Павлова, Р., 1979. Симпозиум за съпоставително изучаване на руския език с други езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), pp.87–89.
Павлова, Р., 1976. Международен симпозиум на русисти за съпоставителни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), pp.95–103.
Павлова, Р. & Досева, Ц., 2010. Раля Михайловна Цейтлин (90 години от рождението ѝ). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(2), pp.85–89.
Subscribe to Syndicate