Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Author is Савова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Савова, Д., 1988. За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), pp.25–30.
Б
Савова, И., 1984. Библиография на трудовете на доц. Аксела Лазарова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.130–131.
Савова, И., 1984. Библиография на трудовете на доц. Аксела Лазарова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.130–131.
А
Савова, И., 1984. Аксела Лазарова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.127–129.
Савова, И., 1984. Аксела Лазарова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.127–129.
Subscribe to Syndicate