Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Калюта  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Калюта, А.М., 1979. Към характеристиката на асоциативните полета на думите с общи компоненти на значението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.4–7.
Н
Калюта, А.М., 1976. Някои асоциативни връзки при названията на лица в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.17–20.
Subscribe to Syndicate