Skip to content Skip to navigation

Показателни местоимения и наречия в новобългарските дамаскини от XVII и XVIII век

TitleПоказателни местоимения и наречия в новобългарските дамаскини от XVII и XVIII век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1964
AuthorsВелчева, Б
JournalИзвестия на Института за български език
Volume10
Pagination159–233
Publication Languagebul
Citation KeyВелчева1964
Subscribe to Syndicate