Skip to content Skip to navigation

Дебютът Дикенс: начална рецепция на английския автор и на творчеството му в България

TitleДебютът Дикенс: начална рецепция на английския автор и на творчеството му в България
Publication TypeWeb Article
Year of Publication2006
AuthorsТрендафилов, В
URLhttp://liternet.bg/publish8/vtrendafilov/debiutyt.htm
Citation KeyТрендафилов 2006
Subscribe to Syndicate