Skip to content Skip to navigation

Между бунтовника и администратора: бележки върху рецепцията на английската викторианска литература в България

TitleМежду бунтовника и администратора: бележки върху рецепцията на английската викторианска литература в България
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsТрендафилов, В
JournalЛитературна мисъл
Issue1-2
Pagination138-151
Citation KeyТрендафилов 1992
Subscribe to Syndicate