Skip to content Skip to navigation

Архаични лексеми и словообразувателни модели в старобългарския превод на библейската Книга Царства

TitleАрхаични лексеми и словообразувателни модели в старобългарския превод на библейската Книга Царства
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsСлавова, Т
JournalБългарска реч
Volume17
Issue3
Pagination42-51
Publication Languagebul
Citation KeyСлавова2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate