Skip to content Skip to navigation

Творчески провокации за стимулиране на четенето

TitleТворчески провокации за стимулиране на четенето
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsПарижкова, Л
JournalОбразование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие
Volume3
Pagination352–357
Publication Languagebul
Citation KeyПарижкова2012
Subscribe to Syndicate