Skip to content Skip to navigation

Съвременният ракурс и инструментариум на книговедските изследвания върху и книгопечатането в България : Издателско дело и полиграфия

TitleСъвременният ракурс и инструментариум на книговедските изследвания върху и книгопечатането в България : Издателско дело и полиграфия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsПарижков, П
JournalТрудове на СВУБИТ
Volume5
Pagination363–418
Publication Languagebul
Citation KeyПарижков2007
Subscribe to Syndicate