Skip to content Skip to navigation

Акцентни вариации при коренните морфеми на непроизводните основи при съществителните от мъжки и женски род

TitleАкцентни вариации при коренните морфеми на непроизводните основи при съществителните от мъжки и женски род
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsПацева, М
JournalБългарска реч
Volume15
Issue1-2
Publication Languagebul
Citation KeyПацева2009
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate