Skip to content Skip to navigation

Отговорността пред езика 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачакова. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009, 298 с.

TitleОтговорността пред езика 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачакова. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009, 298 с.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsНиколов, Н
JournalБългарска реч
Volume16
Issue1-2
Pagination98 –106
Publication Languagebul
Citation KeyНиколов2010а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate