Skip to content Skip to navigation

Сборник с избрани статии на Максим Сл. Младенов, представен на XIV конгрес на славистите в Охрид (10-16 септември 2008)

TitleСборник с избрани статии на Максим Сл. Младенов, представен на XIV конгрес на славистите в Охрид (10-16 септември 2008)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsДжонова, М
JournalБългарска реч
Volume14
Issue2-3
Pagination72 – 73
Publication Languagebul
Citation KeyМладенова2008а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate