Skip to content Skip to navigation

Деривационно словообразуване на правна терминология в българския и чешкия език

TitleДеривационно словообразуване на правна терминология в българския и чешкия език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsМихова, П
JournalБългарска реч
Volume20
Issue1
Pagination69-76
Publication Languagebul
Citation KeyМихова 2014
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate