Skip to content Skip to navigation

Учебният предмет „български език е всякога и всъде цялостен и неделив" (Ал. Т.–Балан за обучението по роден език)

TitleУчебният предмет „български език е всякога и всъде цялостен и неделив" (Ал. Т.–Балан за обучението по роден език)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsМихайлова, А
JournalБългарска реч
Volume15
Issue3
Pagination102 – 104
Publication Languagebul
Translated TitleAcademic topic (Al. T.-Balan On the Mother Tongue Language Education)
Citation KeyМихайлова2009а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate